Firma zatrudnia kilku osób w formie telepracy. – Jak rozliczyć pokrycie wydatków przez firmę na dostęp pracownika do internetu w domu – pyta Marcin z Katowic.

Reklama

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) określa, że w przypadku wykorzystywania sprzętu będącego własnością pracownika na potrzeby wykonywania telepracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent ten przysługuje pracownikowi w ustalonej w odpowiednim porozumieniu lub umowie wysokości, która powinna uwzględniać w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

Jak mówi Maciej Zaręba, doradca podatkowy w firmie doradczej KPMG, w przypadku wypłacenia telepracownikowi ekwiwalentu pieniężnego będzie on stanowił przychód tego pracownika z tytułu stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Zgodnie z definicją telepracy przyjętą w kodeksie pracy jest to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Za sprzęt pozwalający na wykonywanie telepracy można uznać w szczególności komputer z dostępem do internetu. Pokrycie przez firmę wydatków na dostęp przez pracownika do internetu dla potrzeb wykonywania telepracy będzie stanowić wspomniany ekwiwalent.

– Jednak w świetle art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność, zwolnione są z opodatkowania – dodaje Maciej Zaręba.

Oznacza to, że pracodawca nie powinien być zobowiązany do odprowadzenia zaliczki na PIT z tego tytułu, a ekwiwalent powinien stanowić koszt uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych dla wynagrodzeń za pracę, zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Ważne!

Przekazywany pracownikowi ekwiwalent za telepracę powinien być uwzględniony w umowie z pracownikiem, a pokrywane ekwiwalentem wydatki pracownika udokumentowane fakturami