Ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w katalogu źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 w punkcie 7 wymienia kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) – c).

Reklama

Jak podkreśla Michał Zdyb, doradca podatkowy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przez pochodne instrumenty finansowe zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Do pochodnych instrumentów finansowych należy zaliczyć te instrumenty finansowe, które nie są papierami wartościowymi, czyli m.in.: finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe. – Od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu – wyjaśnia Michał Zdyb.

Innymi słowy – jak dodaje ekspert – przychód z transakcji na rynku forex uznać należy za przychód z kapitałów pieniężnych. Jest to odrębne źródło przychodów, co oznacza, że przychodów tych nie łączy się z przychodami np. z pracy czy działalności gospodarczej. Rozliczenia należnego podatku należy dokonać w PIT-38 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskano dochody.