Pomimo wciąż ograniczanej liczby ulg, nadal łącznie kilkanaście rodzajów odliczeń funkcjonuje w naszym systemie podatkowym. Najpowszechniej wykorzystywana ulga to tzw. ulga rodzinna przysługująca rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom sprawującym opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Przypomnijmy, że jest to odliczenie od podatku do wysokości 1112,04 zł za jedno dziecko. Warto pamiętać, że ulga przysługuje za miesiące roku podatkowego (w wyjątkowym przypadku jest również rozliczana dziennie), a w ramach kontroli organów podatkowych lub skarbowych należy przedstawić dokumenty pozwalające na odliczenie, np. akt urodzenia dziecka czy zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Nie trzeba tych dokumentów kompletować do końca roku, natomiast należy je mieć na dzień złożenia zeznania.

Reklama

W przypadku odliczeń od dochodu, poza odliczeniami składek na ubezpieczenia społeczne, podatnicy najczęściej korzystają z odliczeń wydatków na używanie internetu w miejscu zamieszkania oraz z tytułu darowizn dokonanych na rzecz organizacji realizujących cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz krwiodawstwa. W przypadku ulgi na internet możliwa do odliczenia od dochodu jest kwota do 760 zł rocznie. Natomiast w odniesieniu do darowizn dopuszczalne jest odliczenie kwoty stanowiącej nie więcej niż 6 proc. dochodu. Ograniczenie to nie dotyczy odliczeń darowizn dokonanych na podstawie innych ustaw (tzw. ustaw kościelnych). Odliczenie ulgi internetowej należy udokumentować fakturą VAT, darowizny pieniężne powinny być natomiast potwierdzone dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Jeżeli zatem zamierzamy skorzystać z któregoś z tych odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym, warto w ramach przygotowań sylwestrowych sprawdzić, czy posiadane dokumenty umożliwią nam zmniejszenie zobowiązania za 2010 rok.