Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Przewiduje ono, że od 1 stycznia 2011 r. podatnicy będą mogli przesyłać dziewięć zeznań za 2010 rok bez stosowania bezpiecznego e-podpisu. Do PIT, które można było składać przez internet za poprzedni rok (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), resort dołączył cztery nowe: PIT-28, PIT-16, PIT-16A oraz PIT-19A.

Reklama

Wyjaśnijmy, że PIT-28 to zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok. PIT-16 to wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, PIT-16A to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego, a PIT-19A to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2010.

W przypadku przesyłania powyższych deklaracji za 2010 r. nie trzeba będzie stosować bezpiecznego podpisu elektronicznego. Rozporządzenie określa, że wystarczające będzie podanie sześciu cech osobowych: imię, nazwisko, NIP, PESEL, data urodzenia oraz kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składane są deklaracje. A zatem w rozliczeniu za 2010 r. również trzeba będzie podać kwotę przychodu za 2008 r.