Podatnik poszukuje pracy, ale chce podjąć działalność jako wolontariusz. – Jakie obowiązki związane z rozliczeniem z fiskusem ciążą na osobie, która jest wolontariuszem – pyta student z Wrocławia.
Reklama
Wartość określonych świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy od organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej, podmiotów, jednostek organizacyjnych, wymienionych w art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego, zasadniczo jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 113 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Wśród takich świadczeń wymienione zostały m.in. świadczenia z tytułu szkoleń, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków opłacanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
– Oznacza to, że wartość szkoleń wolontariusza jest zwolniona z podatku, a wartość składek na ubezpieczenia jest wolna od opodatkowania, jeżeli składki te dotyczą ubezpieczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 113 ustawy o PIT – wyjaśnia Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net.
Wolontariusz może być osobą pracującą lub bezrobotną z prawem do zasiłku. – Stosunek prawny łączący organizację z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, lecz stosunkiem cywilnoprawnym zawieranym pomiędzy wolontariuszem a organizacją pozarządową – mówi Grażyna Nelip.
To, czy nagroda lub inne świadczenie dla wolontariusza będą podlegały lub nie opodatkowaniu, zależy od szeregu czynników, takich jak ich rodzaj, źródło pochodzenia czy też wysokość samych świadczeń. Jeżeli jest to przychód niekorzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego, jednostka korzystająca ma obowiązek sporządzić PIT-8C a wolontariusz musi rozliczyć ten przychód w zeznaniu rocznym, jeżeli dochód uzyskany przez niego w trakcie całego roku przekroczy kwotę wolną od podatku.