Obręb Płomykowo, gmina Santok, działki nr: 178, 180, 217 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym do dnia 31.12.2002 r. nieruchomość przeznaczona była pod łąki i pastwiska. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod użytki rolne.

Powierzchnia nieruchomości ogółem, w tym: 52,5600 ha

użytki rolne, w tym: 30,2200 ha
grunty orne 0,6500 ha
łąki trwałe 28,3200 ha
pastwiska trwałe 0,9600 ha
rowy 0,2900 ha
nieużytki 2,3000 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione 20,0400 ha

Klasy gleb:

  • RV0,6500 ha
  • ŁV15,6600 ha
  • ŁVI12,6600 ha
  • PsVI0,9600 ha

Dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

Cena nieruchomości wynosi 276.700,- zł
(dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych)

Wykaz o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości, w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, opublikowany został poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Oddziału Terenowego ANR w Gorzowie Wlkp., Biura Terenowego w Baczynie, Urzędu Gminy Santok oraz sołtysa wsi Płomykowo.

Bliższe informacje można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji w Gorzowie Wlkp.,

ul. Jagiellończyka 8, tel. (095) 711-52-31.