1. Grunty: działki nr 103, 114, 130/2, 130/1, 98/91 położone w obrębie Stanowice (gmina Bogdaniec) o łącznej powierzchni 85,1940 ha (81,9881 ha użytków rolnych), w tym:

  • grunty orne- 80,4200 ha
  • pastwiska trwałe- 0,3130 ha
  • grunty rolne zabudowane- 1,2378 ha
  • rowy- 0,0200 ha
  • grunty zadrzewione i zakrzewione- 2,3800 ha
  • nieużytki- 0,8259 ha

klasy gleb: RIIIa – 7,2100 ha, RIVa – 35,0895 ha, RIVb – 32,3905 ha, RV – 5,7300 ha, PsIV – 0,2700 ha, PsV – 0,0403 ha

2. Budynki budowle: obora na 180 stanowisk o pow. użytkowej 1.813 m2, obora na 120 stanowisk o pow. użytkowej 1.054 m2, cielętnik na 30 stanowisk o pow. użytkowej 235 m2 oraz budowle towarzyszące

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (obowiązującym do 31.12.2002 r.) nieruchomość przeznaczona była na użytki rolne.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec dla nieruchomości zachowuje się funkcję rolniczą.

Dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

Cena nieruchomości wynosi 783.000,- zł
( siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)

Wykaz o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości, w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, opublikowany został poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Oddziału Terenowego ANR w Gorzowie Wlkp., Biura Terenowego w Baczynie, Urzędu Gminy Bogdaniec oraz sołtysa wsi Stanowice.

Bliższe informacje można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji w Gorzowie Wlkp.,

ul. Jagiellończyka 8, tel. (095) 711-52-31.