AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY w GORZOWIE WLKP.
ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.


1. Grunty: działki nr 3/31, 1/38, 1/36 położone w obrębie Stanowice (gmina Bogdaniec) o łącznej powierzchni 274,5480 ha (267,3243 ha użytków rolnych), w tym:

Grunty orne - 262,9771 ha, w tym: RIIIb - 2,0889 ha, RIVa - 57,4678 ha, RIVb - 124,2420 ha, RV - 75,6522 ha, RVI - 3,5262 ha; pastwiska - 1,0068 ha, w tym: PsIV - 1,0068 ha; rowy - 0,1854 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione - 5,4210 ha, tereny zabudowane - 3,1550 ha, drogi - 1,0981 ha, nieużytki - 0,3205 ha, wody śródlądowe stojące - 0,3841 ha

2. Budynki budowle: budynek warsztatu, dwa budynki gorzelni, budynek kotłowni, budynek słodowni, budynek gospodarczy, budynek garażowy na 10 stanowisk, budynek magazynu spirytusu, stacja paliw, budynek administracyjny - pałac (nie zamieszkały), wiata, cielętnik-porodówka, magazyn zbożowo-paszowy, magazyn zbożowy oraz budowle towarzyszące i wyposażenie

Założenie pałacowo-parkowe wpisane do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 13.04.1979 r. pod nr KOK-I-242/79 oraz decyzji z dnia 22.08.1979 r. po nr KOK-I-264/79.

Przez teren działki nr 3/31 przebiegają: napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz gazociąg nie stanowiące części składowych nieruchomości. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie zapewnić dostęp do ww. linii i gazociągu pracownikom przedsiębiorstwa eksploatującego te budowle, w celu ich konserwacji i napraw.

Działka nr 1/38 obciążona zostanie służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 283.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec obowiązującym do dnia 31.12.2002 r. nieruchomość przeznaczona była pod użytki rolne, z wyjątkiem działek nr 1/36 i 1/38 oznaczonych jako podstawowy ośrodek obsługi rolnictwa - poziom II.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zachowana zostaje funkcja rolnicza, a ponadto na obszarze działek 1/36 i 1/38 studium przewiduje prowadzenie gospodarki rolnej zgodnie z warunkami przyrodniczymi oraz rekultywację terenów zdegradowanych rolniczo.

Dla nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

Cena nieruchomości wynosi 3.447.000,- zł
( trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych)
w tym wartość obiektów wpisanych do rejestru zabytków: 420.507,- zł
(czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset siedem złotych)

Wykaz o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości, w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, opublikowany został poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Oddziału Terenowego ANR w Gorzowie Wlkp., Biura Terenowego w Baczynie, Urzędu Gminy Bogdaniec oraz sołtysa wsi Stanowice.

Bliższe informacje można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji w Gorzowie Wlkp.,

ul. Jagiellończyka 8, tel. (095) 711-52-31.