Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z późn.zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku u w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 roku nr 207, poz.2108/ oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nr XVIII/254/08 z dnia 18 lutego 2008 roku.

Reklama

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu


1. Pierwszy przetarg nieograniczony przeprowadzono w dniu 22 sierpnia 2008 roku.

2. Nabywca zobowiązany będzie wystąpić do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kołobrzegu z wnio¬skiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zakupionej nieruchomości, w terminie 60 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

3. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

4. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w kondygnacji podziemnej, w zabudowie zwartej, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, o powierzchni zabudowy 247 m2, powierzchni konstrukcji netto 568,88 m2, powierzchni użytkowej 332,97 m2. Budynek ujęty jest w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na terenie nieruchomości położone są podziemne sieci: wodociągowa i telefoniczna - zmiana ich przebiegu może być dokonana staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w instalacji.

5. Informacja o planowanym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania terenu działek w sporządzanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia tego punktu są zapisami projektowanymi, o ostatecznych zapisach planu i przeznaczeniu terenu zadecyduje Rada Miasta Kołobrzeg uchwalając plan. W projekcie planu teren działki nr 120/2 oznaczony jest symbolem „B61 MWU” o funkcji podstawowej: istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, oraz o funkcji uzupełniającej usług nieuciążliwych. Teren działki nr 121/1 oznaczony jest symbolem „29KDW” przewiduje funkcję podstawową – drogę wewnętrzną a funkcję uzupełniającą: obiekty i urządzenia pomocnicze dla funkcji podstawowej oraz infrastruktura techniczna nie związana z drogą.

6. Termin zagospodarowania nieruchomości: 18 miesięcy na rozpoczęcie i 36 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. W przypadku budowy nowych obiektów za rozpoczęcie zabudowy uważać się będzie wybudowanie fundamentów, a za zakończenie wybudowanie obiektu w sta¬nie surowym zamkniętym. W przypadku remontu istniejących budynków za rozpoczęcie zabudowy uważać się będzie zgłoszenie odpowiedniemu organowi rozpoczęcia prac remontowych, a za zakończenie rozpoczęcie użytkowania obiektu zgodnie z jego funkcją.

7. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

• w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Miasta Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho¬mości,

• w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią¬zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości :

a) 10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

b) 20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

c) 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Reklama

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny sprzedaży nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek Urzędu Miasta Kołobrzeg PKO BP S.A. 82 1020 2821 0000 1102 0038 7084 do dnia 10 listopada 2008 roku. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie nr rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Koszty umowy ponosi nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego – do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości, można uzyskać w Urzę¬dzie Miasta Kołobrzegu u. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Damian Kunz, tel. 0 94 35 515 62 lub e-mail:d.kunz@um.kolobrzeg.pl . Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Miasta Kołobrzeg pod adresemwww.kolobrzeg.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.