Inne
Reklama

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa przedmiotowa działka położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem „MP” przeznaczonym pod tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową, a częściowo na terenach ozn. Symbolem „R” przeznaczonych pod tereny z przewagą użytkowania rolniczego.

GK-7014/497/2008 Wschowa, dnia 08.09..2008r.

Zarząd Powiatu we Wschowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Olbrachcicach, gmina Wschowa

Inne

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

* Numer ewidencyjny działki: 164/3

* Obręb: Olbrachcice (AM -2)

* Powierzchnia działki: 2,8180 ha (w tym około 1,60 ha teren pod zabudowę jednorodzinną lub zagrodową oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową)

* Księga Wieczysta Nr: KW 4806

Reklama

3. Adres: 67-400 Wschowa, Olbrachcice 21

4. Opis nieruchomości:

Inne

Nieruchomość zabudowana położona we wschodniej części gminy Wschowa. Malownicza wieś o charakterze rolniczym, położona około 4 km od Wschowy. Działka gruntu nr 164/3 położona jest poza zwartą zabudową Olbrachcic, przy wyjeździe do Góry Śląskiej. Nieruchomość położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 305, aczkolwiek wjazd na teren nieruchomości odbywa się z drogi gruntowej położonej po jej wschodniej stronie. Otoczenie stanowią lasy i uprawy rolne. Na działce nr 164/3 znajdują się następujące obiekty:

-budynek o nr ewidencyjnym 216

-budynek o nr ewidencyjnym 217

-budynek o nr ewidencyjnym 215

-naziemny zbiornik gazu GASPOL

-grill murowany z wiatą drewnianą

-szopa

-murowane boksy 4szt.

-plac zabaw ze sprzętem

-ptaszarnia

-zbiornik na ścieki

-chodnik z płytek betonowych

-oczko wodne

-ogrodzenie z siatki

-ogrodzenie z żerdzi

Inne

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 850 000,00 zł brutto (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto. Podatek VAT zwolniony.

Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 13 listopada 2008r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, II piętro, sala nr 206,.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Olbrachcicach w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie w PKO BP O/Wschowa Nr: 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony nieruchomość zabudowana w Olbrachcicach. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w takim terminie, aby kwota wadium znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego we Wschowie najpóźniej w dniu 10 listopada 2008r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałym uczestnikom przetargu, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie PKO BP. O/Wschowa Nr: 33 1020 3088 0000 8102 0005 8552 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

15. Zarząd Powiatu we Wschowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, pokój nr 219, tel. (065) 540-17-95, e-mail: katarzynawowczak@interia.eu, http://www.bip.wschowa.info