Leśnicy są zatrudniani przez Lasy Państwowe, które podlegają Ministerstwu Środowiska. Oczywiście jest też pewna liczba leśników, którzy pracują w lasach prywatnych, lecz na razie nie jest ich zbyt wielu.

Do zadań leśników należy opieka nad lasem, zwalczanie szkodników i kłusownictwa, a także nadzór nad wycinaniem i sadzeniem drzew. Leśnikom, podobnie jak służbom mundurowym, przyznawane są stopnie służbowe:

• aspirant leśny

• leśniczy

• adiunkt

• młodszy inspektor

• inspektor

• starszy inspektor

Powyżej starszego inspektora są dyrektorzy, kolejno: leśny, inspekcyjny, zarządzający (dwóch stopni) i stanowiący. Stopnie te są podstawą do przyznawania pracownikom leśnym wynagrodzenia zasadniczego. Każdemu z nich są przyporządkowane odpowiednie współczynniki zaszeregowania zależne od zajmowanego w Służbie Leśnej stanowiska. Pomnożona przezeń stawka wyjściowa wynosząca 950 zł da podstawową pensję leśnika.

Służba Leśna została podzielona na 4 szczeble organizacyjne: Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje LP, nadleśnictwa i jednostki organizacyjne LP o zasięgu krajowym. Leśnicy tam zatrudnieni zajmują odpowiednie do ich stopni stanowiska służbowe. One stanowią podstawę do wyliczenia, przysługującego im poza wynagrodzeniem podstawowym, wypłacanego corocznie dodatku funkcyjnego. Wylicza się go, mnożąc stawkę wyjściową (950 zł) przez odpowiedni współczynnik. Aby leśnik zajmował stanowisko służbowe, musi mieć nie tylko odpowiedni stopień, ale też wykształcenie i staż pracy. Na najniższych stanowiskach na danym szczeblu nie trzeba mieć ukończonych studiów. Żeby być gajowym bądź podleśniczym, wystarczy mieć średnie wykształcenie leśne. Jednak żeby się dzielnie wspinać po szczeblach kariery i zdobywać kolejne stanowiska służbowe, trzeba mieć ukończone studia wyższe. I tak, nadleśniczy musi mieć ukończone studia na kierunku leśnictwo.

Leśnicy przechodzą na emeryturę tak jak wszyscy – po osiągnięciu wieku 65 lat (kobiety leśnicy – 60 lat).

Podstawowe wynagrodzenie (w zł)

Stopień służbowy – wynagrodzenie zasadnicze

Aspirant leśny I stopnia – 1282,5 – 2291,4

Aspirant leśny II stopnia – 1330 – 2376,9

Aspirant leśny III stopnia – 1429,75 – 2554,55

Leśniczy I stopnia – 1534,25 – 2741,7

Leśniczy II stopnia – 1644,75 – 2939,3

Leśniczy III stopnia – 1756,55 – 3139,75

Adiunkt I stopnia – 1874,35 – 3350,65

Adiunkt II stopnia – 2085,25 – 3753,45

Adiunkt III stopnia – 2133,7 – 4203,75

Młodszy inspektor – 2671,4 – 4707,25

Inspektor – 2986,8 – 5276,3

Starszy inspektor – 3454,2 – 5904,25

Dyrektor leśny – 3864,6 – 6614,85

Dyrektor inspekcyjny – 4327,25 – 7406,2

Dyrektor zarządzający I stopnia – 5150,9 – 8297,3

Dyrektor zarządzający II stopnia – 5769,35 – 9,921

Dyrektor stanowiący – 6657,6 – 10405,35

Dodatki dla głównej dyrekcji (w zł)

Stanowisko w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – wysokość dodatku funkcyjnego

Dyrektor generalny Lasów Państwowych – 8550

zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych – 5700

Główny księgowy Lasów Państwowych – 2850

Główny inspektor Lasów Państwowych – 2850

Główny inspektor Straży Leśnej – 950

Naczelnik wydziału – 950 – 1662,5

Inspektor Lasów Państwowych – 712,5 – 1187,5

Kierownik Zespołu Ochrony Lasu –712,5 – 950

Główny specjalista Służby Leśnej – 285* 712,5 – 950**

Dodatki dla dyrekcji regionalnej (w zł)

Stanowisko w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – wysokość dodatku funkcyjnego

Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – 4750 – 5700

Zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – 3325 – 4275

Główny księgowy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – 1,425 – 2,375

Naczelnik wydziału 950 – 1,425

Główny specjalista Służby Leśnej – 237,5* 475 – 950**

Inspektor Straży Leśnej – 237,5* 475 – 950

Dodatki dla nadleśniczych (w zł)

Stanowisko w nadleśnictwie – wysokość dodatku funkcyjnego

Nadleśniczy – 1900 – 3800

Zastępca nadleśniczego – 950 – 2,375

Główny księgowy nadleśnictwa – 950 – 1900

Inżynier nadzoru w nadleśnictwie – 475 – 950

Leśniczy – 332,5 – 855

Sekretarz nadleśnictwa – 190 – 475

Starszy strażnik leśny – 190 – 475***

Dodatki dla dyrektorów krajowych (w zł)

Stanowisko w jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym – wysokość dodatku funkcyjnego

Dyrektor jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym – 950 – 1425

Zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym – 712,5 – 855

*) Kierujący komórką, liczącą nie więcej niż 2 pracowników

**) Kierujący zespołem, liczącym nie mniej niż 3 pracowników

***) Komendant posterunku Straży Leśnej