REKRUTACJA WEWNĘTRZNA

Zalety

• Pracownicy doceniają, że firma promuje własnych ludzi, że zależy jej na obecnych pracownikach.

• Pracownicy, którzy mają szansę awansu w ramach organizacji, są bardziej zmotywowani do pracy, lepiej utożsamiają się z firma i są lojalni, ponieważ widzą możliwości rozwoju zawodowego.

• Mniejsze jest ryzyko wyboru niewłaściwego kandydata, ponieważ pracodawca już zna swojego pracownika i ma więcej informacji pozwalających na podjęcie trafnej decyzji.

• Pracodawca oszczędza czas i pieniądze, bo koszty rekrutacji wewnętrznej są niższe niż prowadzonej na zewnątrz.

• Pracownik z awansu wewnętrznego może łatwiej dopasować się do organizacji i szybciej wdrożyć do zadań na nowym stanowisku. Zna firmę, jej strukturę organizacyjną, stosowane procedury, współpracowników i panujące zwyczaje.

Wady

• Ograniczone są możliwości wyboru (tylko spośród aktualnie zatrudnionych).

• Jeśli potrzebny jest pracownik na stanowisko funkcyjne, możliwe jest pogorszenie atmosfery i relacji pomiędzy rywalizującymi o awans członkami zespołu.

• Jeśli nie są jasno określone kryteria awansowania, wśród pracowników może pojawić się poczucie rozgoryczenia, niesprawiedliwości.

• Nowy szef może nie zostać zaakceptowany jako przełożony przez tych, z którymi wcześniej pracował na równorzędnym stanowisku.

• Awansowanemu pracownikowi może być trudno będzie wejść w nową rolę przełożonego.

• Możliwa jest próba wykorzystywania więzi koleżeńskich, gdy dotychczasowy kolega zostaje szefem.

• Wybór kandydata może być zniekształcony przez subiektywną ocenę osób znających sie nawzajem.

• Awansowany pracownik może powielać niewłaściwe schematy działania, przyzwyczajenia czy złe nawyki panujące w firmie.

• Firma może przestać się rozwijać, ponieważ zahamowany jest dopływ nowych osób (świeżej krwi) mogących wnieść nowe pomysły. Natomiast stosowane są ciągle te same rozwiązania, a tym samym mogą być stale powielane te same błędy.

• Większe jest prawdopodobieństwo, że osoba z zewnątrz łatwiej przeprowadzi konieczne zmiany czy zastosuje nowe rozwiązania.

• Awansowanie pracownika na wyższe stanowisko powoduje powstanie kolejnego wakatu, który ostatecznie i tak musi być obsadzony przez osobę z zewnątrz.

REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA

Zalety

• Zdecydowanie większy wybór kandydatów.

• Większe szanse na spełnienie wszystkich wymagań zawartych w profilu kandydata na dane stanowisko, szczególnie jeśli chodzi o nowo tworzone.

• Pracownik z zewnątrz nie będzie miał złych nawyków i przyzwyczajeń, które mogą panować w organizacji.

• Osoba z zewnątrz może krytycznie i z dystansu spojrzeć na problemy firmy, jest większe prawdopodobieństwo, że nie będzie miała skłonności do powielania istniejących metod rozwiązywania problemów.

• Pracownik spoza firmy ma większe szanse na wprowadzenie nowych rozwiązań, bo nie jest uwikłany w układy czy relacje z innymi pracownikami firmy.

• Nowemu pracownikowi łatwiej będzie zbudować autorytet u podwładnych.

• Dzięki nowym pracownikom organizacja może skonfrontować własne rozwiązania ze stosowanymi w innych organizacjach.

• Jeśli uda się pozyskać wysokiej klasy specjalistów, zwiększa się potencjał intelektualny firmy, zwiększają sie możliwości podnoszenia kwalifikacji dotychczasowych pracowników.

Wady

• Może nastąpić spadek zaangażowania i motywacji do pracy osób już zatrudnionych, ponieważ nie widzą dla siebie możliwości rozwoju i awansu w ramach organizacji i mogą poczuć się niedowartościowane.

• Wysokie koszty, szczególnie, gdy organizacja korzysta z pomocy firmy doradztwa personalnego.

• Dłuższy czas pozyskiwania pracowników.

• Większe ryzyko popełnienia błędu w wyborze pracownika (pomimo starannie przeprowadzonego procesu rekrutacji).

• Osoba z zewnątrz może mieć większe trudności z dopasowaniem się do organizacji, a czasem w ogóle może się nie dopasować.

• Może pogorszyć się atmosfera w organizacji, jeśli zespół nie zaakceptuje nowego pracownika.