RZĄD PRZYJĄŁ

Emerytury mężczyzn. Rada Ministrów przyjęła projekt dający prawo do emerytury mężczyznom urodzonym w latach 1944-1948 i posiadającym 35 lat stażu ubezpieczeniowego. Jest on konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 10/07), który stwierdził, że niezgodne z konstytucją jest to, że prawo do emerytury ma 55-letnia kobieta z 30-letnim stażem, a nie ma go 60-letni mężczyzna z 35-letnim stażem. Projekt przewiduje, że mężczyzna urodzony przed 1949 rokiem będzie mógł przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 35-letni staż ubezpieczeniowy. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać na przełomie marca i kwietnia. Projekt zakłada też doprecyzowanie sposobu informowania ubezpieczonych o tzw. emeryturze hipotetycznej.

Zawieszenie działalności gospodarczej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zakłada on, że przedsiębiorcy będą mogli zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej nawet na dwa lata, pod warunkiem że nie zatrudniają pracowników. Zawieszenie działalności wywierałoby skutki prawne w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym oraz powodowałoby odciążenie przedsiębiorcy od obowiązków o charakterze informacyjnym.

W SENACIE

Kwalifikacje zawodowe. Senat wprowadził poprawki do ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, która włącza do polskiego prawodawstwa część przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, dotyczących tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji pracowników transgranicznych, czyli takich, którzy mieszkają na stałe w jednym kraju, a pracują tymczasowo w drugim.

ZFŚS. Senat przyjął i skierował do sejmu senacki projekt nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, która przewiduje, że ze środków tego funduszu pracownik może otrzymać dofinansowanie również do wypoczynku za granicą. Nowelizacja stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2007 roku, w którym zdecydowano, że przepisy pozwalające na jedynie na dopłaty do wypoczynku pracowników w kraju są niezgodne z Konstytucją.

W MINISTERSTWACH

Pracujący rodzice. Resort pracy skierował do konsultacji społecznych projekt zmian przepisów promujących politykę prorodzinną państwa (więcej: obok).

Przywileje związkowców. Konfederacja Pracodawców Polskich jest zdania, że przyznanie prawa do udziału w konsultacjach poprzedzających dokonanie transgranicznych połączeń spółek kapitałowych tylko pracownikom należącym do związków zawodowych jest krzywdzące dla pozostałych pracowników, a stanowiące o tym przepisy zapisane w projekcie nowelizacji kodeksu spółek handlowych, mogą być sprzeczne z konstytucją. Członkowie KPP są też przeciwni zakazowi rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, który jest członkiem zespołu negocjacyjnego, przedstawicielskiego lub reprezentantem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku takiego połączenia, w trakcie sprawowania funkcji i w rok po jej zakończeniu.

ZDANIEM PRACODAWCÓW

Dokumentacja pracownicza. Pracodawcy domagają się, aby został skrócony okres przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników z obecnych 50 lat do czasu przejścia pracownika na rentę lub emeryturę i żeby dokumenty te mogły być archiwizowane w formie elektronicznej. To znacznie zmniejszyłoby znaczne koszty jakie ponoszą z tytułu tego obowiązku. Swoje postulaty przedstawili sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo. Zdaniem ZUS przyjęcie tej propozycji jest niemożliwe, ponieważ zakład zostałby pozbawiony możliwości porównywania danych z zaświadczeń o wysokości zarobków ze stanem faktycznym, a to mogłoby stać się przyczyną trudności z uzyskaniem świadczeń.