OPUBLIKOWANO

Odpowiedzialność zawodowa w obrocie nieruchomościami. W Dzienniku Ustaw nr 11, poz. 66 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami, które weszło w życie 31 stycznia br. Postępowanie dyscyplinarne prowadzi składająca się z trzech sekcji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Może ona zwołać pierwsze posiedzenie w danej sprawie nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o jego wszczęciu osobie, której postępowanie dyscyplinarne dotyczy.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. W Dzienniku Ustaw nr 14, poz. 92 opublikowano jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W MINISTERSTWACH

Staż lekarski. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Zaproponowano w nim 30-proc. podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty oraz wprowadzenie zasady, aby pełnili oni dyżury medyczne nie dłużej niż przez 10 godzin tygodniowo (obecny system dyżurów dla stażystów powoduje, że pracują oni ponad normę, która od 1 stycznia br. wynosi 48 godzin tygodniowo). Za każdą godzinę dyżuru stażysta ma otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 125 proc. stawki godzinowej, a nie jak obecnie – 50 proc. Egzamin państwowy lekarze będą mogli zdawać w języku polskim lub angielskim.

ZUS

Składki za okres urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Jak poinformował ZUS, do otwartych funduszy emerytalnych i na konto emerytalne w ZUS trafiają już zaległe składki emerytalne za osoby przebywające na urlopach wychowawczych w 1999 roku. Oznacza to, że po ośmiu latach działa niezbędne do tego oprogramowanie. Zakład będzie musiał uzupełnić zaległości, jakie powstały w tym zakresie w latach 1999 – 2001. Resort pracy zapewnia, że zaległe składki ulegną przedawnieniu z ostatnim dniem tego roku, ponieważ jest to zobowiązanie państwa wobec ubezpieczonych, ale lepiej samemu sprawy dopilnować i złożyć w ZUS stosowną reklamację. Odpowiedź pozwoli na sprawdzenie, czy składki zaksięgowano prawidłowo.

RPO

Wcześniejsze emerytury dla górników. Rzecznik praw obywatelskich zapowiedział, że po uchwaleniu ustawy o emeryturach pomostowych oceni zgodność z konstytucją przepisów ustanawiających odrębny system emerytalny dla górników. Został on wprowadzony w lipcu 2005 r., a gwarantuje, że osoby zatrudnione pod ziemią mogą bezterminowo i bez względu na wiek przechodzić na wcześniejsze emerytury. Pozostali pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze będą mogli nabywać uprawnienia do wcześniejszych emerytur tylko do końca 2008 roku. Przepisy wprowadzające uprzywilejowanie górników zaskarżyła w 2005 r. do Trybunału Konstytucyjnego PKPP Lewiatan. Trybunał zdecydował, że konfederacja nie miała do tego prawa jako podmiot niezobligowany do wypłaty świadczeń.

PFRON

Składki ubezpieczeniowe. Fundusz poinformował, że refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych pracowników, która zastąpiła obowiązującą do końca ub.r. zasadę finansowania składek, nie oznacza zmiany wysokości dofinansowania ani ograniczenia kręgu pracodawców uprawnionych do otrzymania tego rodzaju pomocy. Dla tych, którzy mają pytania dotyczące tej materii, PFRON uruchomił infolinię pod nr. 0801 233 554.

BEZROBOCIE. Do 6,8 proc. spadła w grudniu ubiegłego roku stopa bezrobocia w 27 krajach Unii Europejskiej. Odsetek osób bez pracy najbardziej zmniejszył się w skali roku w Polsce. Eurostat poinformował, że najniższa stopa bezrobocia utrzymywała się w Holandii (2,9 proc.), a najwyższa na Słowacji (10,8 proc.). W Polsce bezrobocie w porównaniu z grudniem 2006 zmalało o 3,7 proc. i wyniosło w grudniu 2007 r. 8,1 proc. (oprac. mj)