Jeżeli pracodawca przyjmie na staż osobę zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, która nie ukończyła 25 lat (dotyczy to również bezrobotnych, którzy w okresie 12 miesięcy po ukończeniu szkoły wyższej nie ukończyli 27 lat), to przez rok nie ponosi kosztów jego zatrudnienia (dla porównania: osobom młodocianym wypłaca od 4 do 6 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Wówczas nie zawiera ze stażystą umowy o pracę, lecz podpisuje ze starostą umowę o charakterze cywilnoprawnym, tzw. umowę stażową. Stażysta nadal posiada status osoby bezrobotnej. Pracodawca, który skorzysta z tej możliwości, nie ma obowiązku zatrudnić bezrobotnego po zakończeniu stażu.

Czas obowiązywania umowy nie może być krótszy niż trzy miesiące. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z postanowień umowy stażowej, to starosta na wniosek bezrobotnego może umowę rozwiązać. Może też na wniosek pracodawcy (lub z urzędu po zasięgnięciu opinii pracodawcy) pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy oraz naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy.

Program stażu uzgadniają starosta, pracodawca i stażysta. Starosta wypłaca stażyście stypendium (ukończenie 25 lat w trakcie odbywania stażu nie powoduje wstrzymania stypendium) i opłaca za niego składki ubezpieczeniowe oraz sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu. Pracodawca musi zapoznać stażystę z programem stażu i regulaminem pracy oraz wyznaczyć pracownika, który będzie opiekunem stażysty, a po zakończeniu stażu – wydać stażyście opinię o przebiegu stażu. Mimo że stażysta nie jest pracownikiem, musi przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących pracowników firmy, zwłaszcza zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby skierowane na staż przez urząd pracy nie mogą wykonywać żadnej pracy zarobkowej dla innego pracodawcy ani dla pracodawcy, u którego odbywają staż, np. na podstawie umowy o dzieło. Przysługuje im prawo do dwóch dni urlopu za każde 30 dni odbywanego stażu.

Żadnych kosztów pracy nie ponosi pracodawca, jeżeli przyjmie na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy w celu odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy: długotrwale, powyżej 50. roku życia, bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego lub bez średniego wykształcenia, niepełnosprawnych, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 18 lat, oraz bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, oraz kobiet, które nie pracowały po urodzeniu dziecka.

Z możliwości bezpłatnego przyjęcia na staż lub w celu przygotowania zawodowego osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd pracy mogą skorzystać nie tylko pracodawcy, ale również osoby fizyczne prowadzące osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, będących ich własnością, oraz prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.