W MINISTERSTWACH

Dowolność w wyborze podstawy wykonywania pracy. Do konsultacji społecznych przekazano opracowany przez resort pracy projekt nowelizacji kodeksu pracy, w którym zaproponowano, aby wyłącznie pracodawcy i pracownicy decydowali o tym, czy łączy ich umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy też pracownik ma wykonywać swoje obowiązki w formie tzw. samozatrudnienia. Ma zostać uchylony przepis, w myśl którego nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, jeżeli praca wykonywana jest pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie mogła samodzielnie zwracać się do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy, lecz tylko za zgodą pracownika.

Równe traktowanie. Rozpoczęto też konsultacje społeczne w sprawie drugiej propozycji resortu pracy, czyli projektu ustawy o równym traktowaniu. Zawiera on propozycje dotyczące m.in. równości szans kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia. Osoba, która uzna, że jej prawo do równego traktowania zostało naruszone, będzie mogła żądać na drodze cywilnej nie tylko zaniechania takich działań i usunięcia ich skutków, ale również odszkodowania lub zadośćuczynienia. To pracodawca będzie musiał udowodnić przed sądem, że jego postępowanie nie stanowi dyskryminacji. Najniższe odszkodowanie ma być równe minimalnemu wynagrodzeniu, a pracodawcę winnego naruszenia prawa do równego traktowania będzie można ukarać grzywną w wysokości co najmniej 3 tys. zł.

Zagrożenia w miejscu pracy. Projekt zmian przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przewiduje, że pracodawcy będą zobowiązani do przeprowadzania oceny zagrożeń w miejscu pracy, które nie mogą być wykluczone. Będą musieli im zapobiegać; nie wystarczy, jak ma to miejsce obecnie, dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i ograniczenie go do dozwolonego poziomu zagrożeń.

Wynagrodzenie za czas choroby. Zaproponowana przez resort pracy nowelizacja kodeksu pracy przewiduje, że począwszy od 1 stycznia 2009 r., pracodawcy mają opłacać wynagrodzenia za czas choroby pracownika przez 14 dni, ale nie jak obecnie – przez 33 dni zwolnienia lekarskiego w danym roku. Rząd planuje, że docelowo za wszystkie dni choroby ma płacić ZUS.

Wcześniejsze emerytury. Jeszcze w marcu rząd ma przedstawić partnerom społecznym dwie koncepcje zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Pierwsza przewiduje likwidację emerytur pomostowych, przy czym osoby urodzone w latach 1949 – 1968, które przed wejściem w życie reformy emerytalnej rozpoczęły pracę w szkodliwych warunkach lub w szczególnym charakterze, będą mogły na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego skorzystać z emerytury pomostowej. Druga propozycja zakłada przyznawanie emerytur pomostowych niewielkiej grupie osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Grupa ta prawdopodobnie nie obejmie nauczycieli.

ZDANIEM PRACODAWCÓW

Ciąża i macierzyństwo. Przedsiębiorcy należący do Business Centre Club postulują, aby: uznać okres ciąży i macierzyństwa za dobro ogólnospołeczne, które powinno być otoczone szczególną opieką finansowaną w całości przez państwo, zlikwidować przepisy prawa pracy, które zagrożenie ciąży i niedyspozycje w czasie ciąży traktują jako rodzaj choroby finansowanej na zasadach ogólnych przez pracodawcę oraz wydłużyć urlop macierzyński. Organizacja chce też, aby rząd wycofał się z zamiaru uzależnienia stopnia ochrony kobiet w ciąży od wielkości zatrudniających je firm.

Kolumna przygotowana przez redakcję "Doradcy Podatnika. Grupy Czasopism Prawnopodatkowych", redaktor naczelna Wiesława Moczydłowska, www.e-podatnik.pl