Zarządzanie to stosowanie wybranych środków dla osiągnięcia zamierzonych wcześniej celów. Z punktu widzenia organizacji można tą definicję uściślić jako zestaw działań kierowniczych, na które składa się planowanie, organizowanie, motywowanie oraz kontrolowanie, skierowanych na wszelkie zasoby organizacji (w tym ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne). Działania te z założenia mają doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych przez organizację celów.

W zarządzaniu ważny jest menadżer, który odpowiada za cały proces kierowania. Rola kierownika jest złożona i nie każdy jest w stanie ją dobrze pełnić. Tym bardziej, iż kierowanie ludźmi i zespołem jest trudnym wyzwaniem, podwójnie trudnym, jeśli zespół składa się z indywidualności.

Co czyni menadżera dobrym kierownikiem i przywódcą zespołu?

Ugruntowana wiedza z zakresu zarządzania jest tylko podstawą i tłem do reszty kompetencji menadżerskich. Menadżer musi umieć kierować ludźmi, zarządzać czasem, ustalać cele, motywować innych, rozwiązywać konflikty.

Dobry kieronik czy menadżer to przede wszystkim autorytet dla pracowników. Osoby, które potrafią, poprzez działania, charakter i osobowość zdobyć w zespole autorytet nieformalny, a więc nie wynikający z ich nadrzędnego wobec zespołu stanowiska, mogą zarządzać w sposób bardziej efektywny. Jeśli zespół składa się z indywidualności, zarządzanie taką grupą staje się łatwiejsze, jeśli przyjmują i akceptują one autorytet swojego przełożonego. Trzeba tu pamiętać, że osoby określane mianem indywidualności mają dość silne charaktery i często nie lubią podporządkowywać się innym, mają tendencję do rządzenia w grupie lub przeciwnie - preferują swobodę w działaniu i nie lubią bądź nie potrafią dobrze pracować w grupie.

W przypadku zespołów złożonych z indywidualności, zarządzanie nimi wymaga większego zaangażowania i uwagi ze strony menadżera. Wszelkie działania kierownicze powinien on podejmować z rozwagą tak, aby najpierw stworzyć, a później nie zaburzyć osiągniętej w zespole równowagi. Zespoły, na które składają się indywidualności są trudniejsze w prowadzeniu i przewodzeniu, a często też podatniejsze na dezintegrację i rozpad.

Menadżer musi pamiętać, iż jego zespół musi pracować jako jedna drużyna, dla której liczy się wspólny cel, a więc sukces mierzony w efektach i zrealizowaniu stawianych zespołowi zadań. Zadania te wg formuły SMART powinny być konkretne, mierzalne, akceptowane przez każdą osobę z zespołu, możliwe do osiągnięcia oraz określone w czasie.

Zadania menadżera:

- dobrze rozeznać się w relacjach w zespole

- zintegrować swój zespół (wspólne wyjścia po pracy lub wyjazdy integracyjne). Dobrze zintegrowany zespół akceptuje wszystkie wchodzące w jego skład osoby, zna swoje słabe i mocne strony, ale przed wszystkim umie efektywnie współpracować nawet jeśli złożony jest z wielu indywidualności.

- skutecznie motywować grupę (zachęty materialne - premie, nagrody, deputaty i niematerialne - awanse, udział w zarządzaniu, uznanie społeczne)

- określić istotę konfliktu, jeśli się taki pojawi i doprowadzić do tego pozytywnego rozwiązania. Konflikty w zespole mogą mieć różne podłoża: zły dobór stanowiska lub roli, walka o dominację, źle funkcjonujący system komunikacji wewnątrz zespołu, sprzeczność wartości i celów, różnice ekonomiczne oraz kulturowe pomiędzy członkami zespołu.

- dawać grupie przykład poprzez motywację do pracy i akceptację celów oraz wartości organizacji.

- okazywać zespołowi zaufanie, przejawiające się zgodą na pewną autonomię w działaniu, mobilizującą zespół do lepszej i aktywniejszej pracy i postawy.

- przeznaczyć odpowiednią ilość czasu dla zespołu. Dobrą metodą w zarządzaniu zespołem złożonym z indywidualności są regularne, półformalne spotkania z całym zespołem. W trakcie takich spotkań menadżer oraz członkowie zespołu mają okazję swobodnie porozmawiać np. o prowadzonych projektach, postępach w pracy, nowych pomysłach, ale również o problemach jakie cały zespół i wchodzące w jego skład poszczególne osoby, napotykają oraz o sposobach ich rozwiązania. Ważne jest by takie spotkania utwierdzały zespół, że razem ze swoim menadżerem stanowią jeden wspólny kolektyw.

Autorzy: Monika Smulewicz - Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group oraz Aleksandra Milczarek - Młodszy Specjalista ds. Personalnych w FPA Group