KPP INFORMUJE

Zwolnienia pracownicze. Obecnie pracodawca jest zobowiązany poinformować związki zawodowe o zamiarze zwolnienia pracownika będącego członkiem związku. Resort pracy chce zlikwidować ten obowiązek, a Konfederacja Pracodawców Polskich popiera pomysł Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Związki zawodowe nadal będą mogły wyrażać opinię co do okoliczności i konieczności zwolnienia pracownika, jednak już po wręczeniu mu wypowiedzenia.

PKPP LEWIATAN O EMERYTURACH POMOSTOWYCH

Lewiatan popiera założenia rządowego projektu ustawy o emeryturach pomostowych, a przede wszystkim: ograniczenie możliwości nabywania uprawnień do wcześniejszych emerytur do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; uzależnienie wysokości emerytur pomostowych od oczekiwanego średniego dalszego trwania życia, z uwzględnieniem faktycznego wieku przejścia na emeryturę.

Lewiatan pozytywnie ocenia partycypację pracodawców zatrudniających pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w finansowaniu emerytur pomostowych na poziomie nie wyższym niż 3 proc. podstawy wymiaru oraz programy wsparcia zatrudnienia osób po 50. roku życia przez odpowiednie dla tej grupy wiekowej szkolenia i pośrednictwo pracy. Lewiatan uważa jednak, że systemem emerytur pomostowych powinni być również objęci górnicy, a wyrównanie wieku emerytalnego powinno odbywać się poprzez stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego kobiet.

W SEJMIE

Roczna wysokość składki. Sejmowa komisja nadzwyczajna Przyjazne Państwo przygotowała projekt nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się na jednym z pierwszych posiedzeń Sejmu po wakacjach. Projekt zyskał wstępną akceptację rządu.

Nowelizacja zakłada m.in., że właściciele małych firm, którzy opłacają składki od minimalnej podstawy wymiaru, przez cały rok kalendarzowy będą je wpłacać w takiej samej wysokości. Podstawę wymiaru składek będzie stanowić kwota nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. Wysokość składki będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

W SENACIE

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Senatorowie z podkomisji Przyjazne Państwo przygotowali projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakładający, że pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia bez konieczności uzyskania na to jego zgody. Zwolnienie będzie mogło nastąpić na podstawie jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy.

PREZYDENT PODPISAŁ

Interpretacje z ZUS. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje ona możliwość zawieszenia działalności do 2 lat oraz rozszerza zakres wiążących interpretacji podatkowych. Interpretacje będzie można uzyskać także w sprawie przepisów ubezpieczeniowych.

ORZECZNICTWO

Wynagrodzenie nauczyciela w przedszkolu. Określenie "wychowawca klasy" użyte w § 5 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2008 r. ; sygn. akt I PZP 3/08).

Kolumnę przygotowała Elżbieta Krysiewicz, redakcja Doradcy Podatnika Grupy Czasopism Prawnopodatkowych, wydawnictwo Trendy, www.e-podatnik.p l