Żeby mieć prawo do rozliczenia się razem, małżonkowie muszą:

• być w formalnym związku i pozostawać we wspólnocie majątkowej przez pełny rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia (ale nie muszą razem mieszkać ani być zameldowani),

• nie mogą mieć orzeczonej separacji,

• Żadne z nich nie może mieć dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób ryczałtowy (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) ani podatkiem liniowym,

• wniosek o wspólne opodatkowanie muszą złożyć do 30 kwietnia 2008 r. (czyli zaznaczyć odpowiedni kwadracik na formularzu PIT 36 albo 37).

Małżonkowie rozliczający się razem składają PIT do urzędu skarbowego w miejscu wspólnego zamieszkania w ostatnim dniu roku, a jeśli mieszkają w różnych miejscach – w miejscu zamieszkania jednego z nich.

Uwaga! Prawo do wspólnego opodatkowania mają również te osoby, których małżonek zmarł w ubiegłym roku lub w tym roku, przed datą złożenia zeznania podatkowego. Jeśli małżonek zmarł przed końcem roku, osoba wypełniająca PIT nie wpisuje danych adresowych zmarłego (od poz. 22 do 34 PIT 37).

Razem z dzieckiem

Dla osoby samotnie wychowującej dziecko rozliczanie się z dzieckiem jest zawsze korzystne. Takie prawo ma rodzic lub prawny opiekun stanu wolnego (jeżeli jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą z orzeczoną separacją lub jego małżonek pozbawiony jest praw rodzicielskich albo odsiaduje karę pozbawienia wolności), który wychowuje:

• dziecko nieletnie (do 18. roku życia),

• dziecko bez względu na wiek, jeżli pobiera na nie zasiłek pielęgnacyjny,

• dziecko do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że się uczy lub studiuje i nie ma żadnych dochodów oprócz renty rodzinnej, dochodów zwolnionych od podatku oraz dochodów nieprzekraczających w 2007 roku 3015 zł.

A dodatkowo:

• ani dziecko, ani rodzic w 2007 r. nie mieli dochodów opodatkowanych w formie ryczałtowej (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany),

• wniosek o wspólne opodatkowanie zostanie złożony do 30 kwietnia 2008 r. (trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadracik na formularzu PIT 36 albo 37).

Jak wyliczyć podatek?

Osoba samotnie wychowująca dzieci dodaje do swoich zarobków ewentualne zarobki dzieci (jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu) i dzieli przez dwa, niezależnie od liczby wychowywanych dzieci. Następnie od tak ustalonej połowy dochodu oblicza podatek według skali podatkowej i mnoży go przez dwa.