Na dzieci (Uwaga, nowość)

To tegoroczny hit. Dzięki uldze prorodzinnej odpiszesz od podatku 1145,08 zł mając jedno dziecko, przy dwójce – 2290,16 zł, a trójce – 3435,24 zł. I tak dalej. Każde dziecko zmniejsza podatek o 1145,08 zł.

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko (do lat 18) albo uczące się czy studiujące, jeśli nie ukończyło 25 lat. Nie ma przy tym znaczenia ani ile masz dzieci, ani ile zarabiasz. Taką samą kwotę odliczysz na dziecko chore lub niepełnosprawne, na które pobierasz zasiłek pielęgnacyjny, i to bez względu na jego wiek.

Jeśli dziecko w trakcie 2007 r. ukończyło 18 lat, czy ukończyło studia, ulga należy się w całości. Tak samo, gdy dziecko urodziło się w trakcie ubiegłego roku (mogło nawet 31 grudnia).

Jeśli twoje dorosłe dziecko już samodzielnie zarabia, skorzystasz z tej ulgi tylko wtedy, gdy jego dochody w całym roku nie przekroczą 3015 zł. Do dochodu dziecka nie wlicza się stypendium zwolnionego z podatku ani renty rodzinnej, zasiłków czy zapomóg.

Ulga „na dziecko” należy się wspólnie obojgu rodzicom czy opiekunom prawnym dzieci. Może być odliczona w całości od podatku jednego z nich, od podatku obojga – w dowolnych proporcjach, od wspólnego podatku obojga małżonków lub samotnego rodzica rozliczającego się z dzieckiem. Jeśli rodzice się rozwiedli lub są w separacji, z odliczenia skorzysta ta osoba, z którą dzieci faktycznie mieszkają. Gdy dziecko (dzieci) przez część roku przebywało u drugiego z rodziców, wtedy każde z rodziców odlicza taką kwotę, jaka wynika z czasu, jaki spędziło u niego dziecko. Jak to policzyć? Liczbę miesięcy pobytu dziecka np. u ojca mnożymy przez 95,42 zł (miesięczna wysokość ulgi), a uzyskaną kwotę przez liczbę dzieci (jeśli jest ich kilkoro). Z ulgi skorzystają także podatnicy żyjący w konkubinacie (ulgę odpisuje opiekun prawny dziecka).

Jeśli ulga na dziecko będzie jedynym odliczeniem w tym roku, rodzice nie muszą wypełniać PIT. Wystarczy, że zobowiążą do odliczenia pracodawcę zatrudniającego ojca lub matkę. Ale tak można było zrobić tylko do 10 stycznia. Teraz PIT trzeba rozliczyć samemu.

Uwaga! Ulgę na dzieci odliczają wyłącznie osoby płacące podatek według skali podatkowej.

Urząd skarbowy nie wymaga dokumentowania prawa do ulgi w momencie składania zeznania rocznego, ale trzeba być przygotowanym, że w razie kontroli urząd skarbowy zażąda podania numerów PESEL dziecka lub odpisu aktu urodzenia.

Na internet (Uwaga, nowość)

Do ubiegłego roku ulga za korzystanie z internetu przysługiwała wyłącznie tym, którzy dostęp do internetu mieli za pośrednictwem telefonu stacjonarnego, kablówki czy laptopa. Tegoroczną nowością jest to, że fiskus uzna także połączenia poprzez telefon komórkowy. Takie jest stanowisko Ministerstwa Finansów.

Jeśli korzystasz z internetu masz więc prawo odliczyć 760 zł rocznie. Kolejne 760 zł może odliczyć małżonek czy pełnoletnie dziecko, pod warunkiem, że na fakturze figurują nazwiska obydwojga małżonków (dziecka). Oczywiście, gdy rachunki za internet przekraczają rocznie 760 zł.

Podstawą do odliczenia jest faktura VAT wystawiona przez firmę świadczącą usługi internetowe na imię i nazwisko osoby korzystającej z ulgi. Może to być faktura zbiorcza, zawierająca inne opłaty, np. za abonament telefoniczny i rozmowy za telefon. Ważne, żeby należność za internet była wpisana jako oddzielna pozycja.

Uwaga! Jeśli za korzystanie z internetu płacisz drogą elektroniczną, przyda ci się potwierdzenie tego faktu na piśmie. Dowodem może być potwierdzenie przelewu czy inny dokument, z którego będzie wynikało, że płacisz za korzystanie z internetu i ile.

Uwaga! Jeśli wynajmujesz mieszkanie i masz internet założony na swoje nazwisko, zadbaj o to, by mieć umowę na korzystanie z mieszkania (najem, użyczenie).

Dla fundacji i stowarzyszeń

Wydatki na organizacje, które mają status organizacji pożytku publicznego i z działalności nie czerpią zysków, odliczasz od dochodu. Fiskus uzna zarówno darowiznę rzeczową, np. ubrania, żywność, zabawki, jak i wpłaty pieniężne. Wartość darowizn rzeczowych musisz jednak określić w złotówkach.

W ramach tej ulgi wspierasz swoją parafię, np. wpłacając na jej utrzymanie, remont czy wystrój. Łączna kwota wszystkich odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu.

W przypadku darowizn pieniężnych musisz mieć potwierdzenie przelewu na rachunek obdarowanego, rzeczowych – umowę darowizny lub inny dokument, z którego będzie wynikała wartość darowizny oraz pokwitowanie jej odbioru. Również w przypadku darowizn kościelnych konieczny jest przelew bankowy, gdyż urząd skarbowy nie uzna zaświadczenia z parafii.

Honorowi dawcy krwi mają prawo odliczyć wartość oddanej krwi (w ramach tych samych 6 proc. Podstawowa cena za litr krwi wynosi teraz 130 zł, za litr osocza 170 zł. Maksymalnie męźczyźni mogą odliczyć 351 zł, kobiety – 270 zł (mogą oddać mniej krwi). Na potwierdzenie powinniśmy mieć oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny, a także zaświadczenie o ilości oddanej krwi. Dokumenty te otrzymasz tam, gdzie oddawałeś krew, np. w punkcie krwiodawstwa.

Na kościoły

Darowiznę wspierająca działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów odliczasz w pełnej kwocie, bez żadnego limitu, nawet do 100 proc. dochodu. Masz prawo obdarować kościół katolicki i prawosławny oraz kilkanaście mniejszych kościołów, które w umowach z państwem mają zagwarantowane ulgi podatkowe. Potwierdzeniem tej ulgi jest przelew bankowy. Dodatkowo – w ciągu dwóch lat – musisz otrzymać sprawozdanie obdarowanej instytucji kościelnej, jak wykorzystała darowiznę. W zeznaniu podatkowym trzeba też podać nazwę i adres obdarowanego.

Dla niepełnosprawnych

Wydatki na rehabilitację i leki odliczasz od dochodu, gdy jesteś osobą niepełnosprawną (masz przyznaną grupę inwalidzką lub stopień niepełnosprawności, lub decyzję przyznającą rentę z tytułu niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, socjalną, albo orzeczenie o rodzaju stopnia niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat. Prawo do odpisów przysługuje także osobom mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której dochód w całym 2007 roku nie przekroczył 9120 zł.

Bez limitu kwotowego, ale z rachunkiem odliczasz wydatki na:

– adaptację i wyposażenie mieszkań i budynków stosownie do potrzeb niepełnosprawnego

– przystosowanie pojazdów dla potrzeb niepełnosprawnego

– zakup i naprawę sprzętu potrzebnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych

– zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych

– odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

– opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa

– odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne karetką, natomiast niepełnosprawnych zaliczonych do I lub II grupy oraz dzieci do lat 16 – także innymi środkami transportu (np. taksówką)

Do kwoty 2280 zł (bez konieczności posiadania rachunku) możesz odliczyć:

– opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidzkiej oraz inwalidów narządu ruchu z I grupy

– utrzymanie przez niewidomego I i II grupy inwalidzkiej psa przewodnika

– używanie samochodu osobowego służącego do koniecznych przejazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (tylko I i II grupa oraz dzieci do lat 16). Samochód ten powinien być własnością (lub współwłasnością) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę. Przydatne jest potwierdzenie z przychodni lub od lekarza o korzystaniu z zabiegów.

Uwaga! Za leki odliczasz sumę miesięcznych wydatków ponad 100 zł, pod warunkiem, że lekarz stwierdzi konieczność stałego brania tych leków.