Prowadzę działalność gospodarczą i nie mam wystarczających środków na opłacanie składki ZUS. Moje dochody uszczuplają się z miesiąca na miesiąc. Zajmuję się branżą fotografią oraz branżą IT. Dlatego z przykrością stwierdzam że albo mi ZUS pomoże w jakiś określony sposób, albo jestem zmuszony przestać wpłacać składki.

Właściciele firm borykających się z trudnościami finansowymi mogą liczyć na pomoc ze strony ZUS. Zakład ma bowiem możliwość przyznania ulg w postaci odroczenia terminu płatności składek lub zawarcia układu ratalnego. Należy jednak pamiętać, że udzielenie ulgi w opłacaniu składek może dotyczyć jedynie należności z tytułu składek finansowanych przez płatnika i po spełnieniu określonych warunków.

Płatnik składek może wystąpić do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności zarówno na okres 1 miesiąca, jak i dłuższy. Wniosek ten może dotyczyć zarówno jednej składki, jak i kilku. Przedsiębiorca powinien jednak pamiętać, że w celu ewentualnego pozytywnego rozpatrzenia wniosek należy złożyć najpóźniej przed upływem ostatniego dnia terminu płatności danej składki. Do tego dnia powinien także uregulować składkę w części finansowanej przez ubezpieczonych.

Odroczenie terminu płatności następuje w formie umowy zawartej pomiędzy ZUS a wnioskodawcą. Z chwilą zawarcia takiej umowy ZUS nalicza opłatę prolongacyjną. W przypadku odroczenia terminu płatności na okres przekraczający 1 miesiąc, płatnik składek zobowiązany jest do opłacania bieżących składek. W razie nie wywiązania się płatnika z tego obowiązku przez okres dłuższy niż 14 dni nastąpi jednostronne rozwiązanie umowy.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca ma już zaległości w opłacaniu składek ZUS może udzielić mu pomocy w spłacie tych należności poprzez rozłożenie ich na raty uwzględniając przy tym możliwości płatnicze zobowiązanego. Uzyskanie zgody na taką formę spłaty wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy jednostką terenową ZUS a dłużnikiem. Podpisanie tej umowy skutkuje wstrzymaniem naliczania odsetek, bowiem od składek, które rozłożono na raty nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie ulgi. Jednocześnie od należności rozłożonych na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50 proc. stawki odsetek za zwłokę.

Należy jednak podkreślić, że w czasie realizacji umowy ratalnej dłużnik zobowiązany jest zarówno do opłacania rat w ustalonych w harmonogramie wysokościach i terminach, jak i do opłacania składek bieżących. W przypadku nie wywiązania się z wyżej wymienionych warunków umowa z mocy prawa traci swoją ważność. Pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę naliczonymi od dnia powstania zaległości do dnia zapłaty włącznie.

Zarówno wniosek o odroczenie terminu płatności, jak i wniosek o rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu składek należy złożyć w jednostce terenowej Zakładu właściwej ze względu na siedzibę firmy.

Rozpoczynam działalność w formie spółki cywilnej. Czy do ubezpieczeń społecznych mogę głosić siebie i wspólnika spółki?

Nie, od stycznia 2009 r. każdy wspólnik musi indywidualnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego i jest płatnikiem składek "sam za siebie". W przypadku zatrudnienia pracowników, spółka pełni funk¬cje płatnika składek za pozostałe osoby ubezpieczone, z wyjątkiem wspólników. Ta zmiana dotyczy również dotychczasowych wspólników spółek, co oznacza, że zgłoszeni przez spółkę wspólnicy do ubezpieczeń powinni być wyrejestrowani i ponownie zgłoszeni jak indywidualni płatnicy składek.