Proszę o informację, jak jest liczone chorobowe w przypadku kobiety w ciąży, za jaki okres czasu, za ile miesięcy. Czy to że kilka miesięcy temu była zmiana stanowiska i podwyżka, jest to brane pod uwagę? Proszę również o informacje jakie składki z dochodu brutto są doliczane do chorobowego a jakie nie? Jak obliczyć zasiłek z kwoty brutto?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli bezpośrednio przed powstaniem niezdolności do pracy pracownik przez cały okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku korzystał m.in. z urlopu wychowawczego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, w stałej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie o charakterze zmiennym.

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 100 proc. podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, które zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami płacowymi albo umowami o pracę (u pracodawców nie mających obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania) przysługują za okres pobierania zasiłku. W razie braku postanowień o zachowaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku należy uznać, że składnik wynagrodzenia nie przysługuje za okres pobierania zasiłku i powinien być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru. Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych lub umowach o pracę, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okres pobierania zasiłku, składnika tego nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku.

Przykładowe wyliczenie podstawą wymiaru zasiłku chorobowego:

• wynagrodzenie z miesiąca, w którym ewentualnie nastąpi niezdolność do pracy np.1.126,00 zł po odliczeniu 13,71 proc. tj. 971,63 zł,

• wynagrodzenie w kwocie 971,63 zł dzielimy przez 30 dni i ustalimy stawkę dzienną zasiłku,

• stawkę dzienną mnożymy przez ilość dni zwolnienia lekarskiego, ustalając kwotę zasiłku chorobowego, z zasiłku chorobowego potrącona jest kwota na podatek.

Słyszałam, że L-4 w ciąży jest płatne do 12-go tygodnia tylko 80 proc. a po 12-tym tygodniu dopiero 100 proc. Czy to jest prawda?

Zasiłek chorobowy jest wypłacany w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży. W związku z tym zasiłek chorobowy w pełnej wysokości (100 proc. podstawy) przysługuje zarówno w sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstanie przed 12 tygodniem ciąży jak i po 12 tygodniu ciąży.