Czy w czasie korzystania ze świadczeń chorobowych ZUS autor (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) może zawrzeć umowę na czas wykonania projektu lub napisania artykułu do czasopisma bez skutku pomniejszenia tych świadczeń.

W myśl obowiązujących przepisów, jeżeli ubezpieczony wykonuje w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

W związku z powyższym, jeżeli podejmie Pan pracę zarobkową w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim i pobierania zasiłku chorobowego straci Pan prawo do tego zasiłku za cały okres na jaki wystawiono zwolnienie lekarskie.

Pracowałam na umowę na zastępstwo. W trakcie umowy zaszłam w ciążę i w związku z komplikacjami zmuszona byłam pójść na zwolnienie lekarskie. Oczywiście umowa wygasła w trakcie zwolnienia. Czy po urodzeniu dziecka ZUS przyzna mi zasiłek macierzyński?

Niestety nie, ponieważ zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego. Oczywiście nie jest to jedyna sytuacja uprawniająca do tego zasiłku. Przysługuje on również w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego pod warunkiem, że ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu. Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia przysługuje również kobiecie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę – na podstawie przepisów Kodeksu pracy dotyczących szczególnej ochrony pracownicy w ciąży – została przedłużona do dnia porodu.

Ponieważ przedstawiona przez Panią sytuacja nie jest jedną z wyżej wymienionych, ZUS nie ma podstawy prawnej do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z urodzeniem przez Panią dziecka.

Jestem emerytką "starego portfela". Mam udokumentowane i zaliczone wszystkie lata - studia i pracę - z wyjątkiem dwóch, tuż po ukończeniu studiów w Polsce, kiedy byłam w Anglii, gdzie studiowałam i mam na to dokumenty (dyplomy najpierw pierwszego, potem drugiego stopnia). Czy mogę obecnie wystąpić o przeliczenie mojej emerytury tak, by te dwa lata uwzględnić jako nieskładkowe, jak studia w Polsce? Przedstawiłabym xero tych dwóch dyplomów - czy konieczne byłoby potwierdzenie ich zgodności z oryginałem i czy muszą być przetłumaczone na polski (są oczywiście po angielsku).

Zgodnie z postanowieniami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresami niekładkowymi uwzględnianymi przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości są okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów; okresy studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu; oraz asystenckich studiów przygotowawczych.

Jako ww. okresy nieskładkowe uwzględnieniu podlegają również okresy studiów wyższych przebytych za granicą jeżeli osoba zainteresowana wraz z dyplomem ich ukończenia przedłoży w ZUS zaświadczenie potwierdzające równorzędność tego dyplomu z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju.

Z treści pytania wynika, że w Pani przypadku okres studiów przebytych w Polsce został uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury i obliczaniu jej wysokości i wobec faktu, że zgodnie z ww. przepisami uwzględnieniu podlega okres studiów na jednym kierunku studiów, brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia dwuletniego okresu studiów w Anglii.

Jednoznacznej oceny stanu faktycznego w indywidualnej sprawie emerytalno-rentowej może dokonać jednak tylko właściwy dla osoby Zainteresowanej organ rentowy ZUS - w oparciu o zgromadzone i ewentualnie uzupełnione dokumenty”.

Od ponad roku mam przyznaną wcześniejszą emeryturę. Nie rozwiązałam umowy o pracę, toteż ZUS jej nie wypłacał. Czy coś się zmieniło w tej sprawie?

Tak. W ustawie o emeryturach kapitałowych zawarta jest zmiana ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zmiana ta oznacza, że dotychczas przyznane emerytury, których wypłaty nie podjęto z uwagi na brak rozwiązaniu umowy o pracę na wniosek osoby zainteresowanej, bę¬dą wypłacane. Zmienione przepisy nie wymagają rozwiązani umowy o pracę, aby można było dokonywać wypłaty przyznanej emerytury nawet przed l stycznia 2009 roku. Z uwagi na moż¬liwość zarobkowania i pobierania emerytury, osoby, które nie osiągnęły powszechnego wie¬ku emerytalnego (kobieta 60 lat, mężczyzna 65), muszą zwracać uwagę na dopuszczalne kwoty zarobków. W przypadku ich przekroczenia świadczenie może być zmniejszane lub zawie¬szane. Jednocześnie do końca lutego 2009 roku należy do ZUS złożyć informację o zarobkach z roku ubiegłego.

Składając wniosek o emeryturę, nie mogłam przedłożyć zarobków z dziesięciu lat. Pracodawca miał dokumenty z krót¬szego okresu. W złożonym świadectwie pracy podany jest okres zatrudnienia i to, że pracowałam na pól etatu. Czy ZUS uwz¬ględni kwotę minimalnego wynagrodzenia z tamtego okresu w całości?

Uwzględnienie w pełnej wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia w pani przypadku nie będzie możliwe. Jeśli brak dokumentacji płacowej i przy zatrudnieniu na pól etatu nie może być przyjęta kwota minimalnego wynagrodzenia w pełnej wysokości W takich przypadkach przyj¬muje się kwotę proporcjonalnie zmniejszoną. Wnioski składane w tej sprawie do końca tego roku zawsze będą miały ustalone na nowo świadczenie od l stycznia 2009 r. ZUS na wydanie decyzji ma 60 dni.

Rozpoczynam działalność w formie spółki cywilnej. Czy do ubezpieczeń społecznych mogę głosić siebie i wspólnika spółki?

Nie, od stycznia 2009 roku każdy wspólnik musi indywidualnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego i jest płatnikiem składek „sam za siebie”. W przypad¬ku zatrudnienia pracowników, spółka pełni funk¬cje płatnika składek za pozostałe osoby ubez¬pieczone, z wyjątkiem wspólników. Ta zmiana dotyczy również dotychczasowych wspólników spółek, co oznacza, że zgłoszeni przez spółkę wspólnicy do ubezpieczeń powinni być wyreje¬strowani i ponownie zgłoszeni jak indywidualni płatnicy składek.

Czy jest prawdą, że osoba powtórnie zakładająca działalność gospodarczą może skorzystać z 3-miesięcznego zwolnienia w opłacaniu składek.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne może skorzystać osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która spełni łącznie następujące warunki:

• w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziła pozarolniczej działalności,

• nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia prowadzenia firmy, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres aktualnie wykonywanej działalności.

Zatem tylko w przypadku, gdy osoba rozpoczyna własną działalność gospodarczą i spełni powyższe warunku może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek przez okres 24 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności.

Dlaczego ZUS przyjmował wyrejestrowania płatnika ze składek i kwitował dokumenty, a teraz płatnicy muszą opłacać składki zaległe? Skoro płatnik stwierdzał, że w danych okresach nie pracował i robił to rzetelnie, gdyż system pracy był tzw. sezonowy to na jakiej podstawie po 5 latach ZUS domaga się składek w całości?

W momencie składania dokumentu ZUS potwierdza jego odbiór, a nie zgodność zawartych w nim danych z aktualną sytuacją płatnika. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jednym z obowiązków płatnika składek jest prawidłowe wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych.

W przypadku, gdy po przeanalizowaniu konta płatnika składek przekazane przez niego informacje budzą wątpliwości ZUS przeprowadza postępowanie wyjaśniające lub kieruje kontrolę do przedsiębiorcy. Jeżeli w wyniku tych działań ustalone zostaną nieprawidłowości w danych przekazanych do ZUS, płatnik składek zobowiązany jest skorygować błędne informacje i dokonać wpłat składek, jeżeli w wyniku dokonanej korekty powstała niedopłata na koncie płatnika. W myśl obowiązujących przepisów ZUS ma 10 lat na dochodzenie należności z tytułu składek.