Konkretny wniosek należy złożyć w punkcie obsługi interesantów. Taki wniosek trafia do Wydziału Ewidencji Emerytur i Rent. Po zarejestrowaniu wniosku o rentę przekazywany on jest już do Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent, czyli kluczowej dla rozpatrzenia wniosku komórki.

Tam sprawdza się między innymi, czy wnioskodawca ma wymagany stosownie do wieku okres ubezpieczenia uprawniający do przyznania renty. Dla osób, u których niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30-tu lat, okres składkowy lub nieskładkowy wynosi 5 lat. Powinien on przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem tego wniosku lub też przed powstaniem niezdolności do pracy.

Jak dalej wygląda dalsza procedura przyznania renty? Otóż jeżeli już okaże się, że osoba zainteresowana spełnia warunek dotyczący udowodnienia odpowiedniego stażu pracy, wówczas wniosek trafia do Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego, gdzie rozpoczyna się postępowanie orzecznicze przed lekarzami ZUS-u.

Postępowanie orzecznicze jest dwuinstancyjne. Pierwszą instancją jest lekarz orzecznik. Przydział sprawy do konkretnego lekarza orzecznika jest losowy. Po badaniu lekarz orzeka, czy doszło do utraty niezdolności do pracy i ustala okres, przez jaki będzie wypłacana renta. Jeśli decyzja będzie odmowna, ubiegający o rentę ma prawo odwołać się do wyższej instancji. Mamy na to 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Ale jeśli osoby zainteresowanej nie będzie wtedy w domu, to ewentualne odwołanie przepadnie. Dlatego warto przełożyć wyjazd do rodziny czy na pielgrzymkę na późniejszy czas, po ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii renty.

Po wydaniu orzeczenia przez komisję lekarską całość dokumentacji wraca do tego Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent, w celu już wydania konkretnej decyzji przyznającej, bądź odmawiającej prawa do renty. Decyzja o przyznaniu renty należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej i po wcześniejszym sprawdzeniu, że dana osoba posiada odpowiedni staż pracy. Wydanie decyzji w sprawie renty kończy postępowanie w ZUS-ie. Z tą decyzją osoba zainteresowana może się zgodzić, bądź nie. Jeśli się z nią nie zgadza, może się odwołać do sądu.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.