Jeśli masz pytania do specjalistów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skorzystaj ze strony www.zus.pl lub przyślij je nam, używając formularza kontaktowego . My przekażemy pytania ekspertom.

Zasiłki

Jestem od wielu lat pracownikiem zatrudnionym na pełny etat z wynagrodzeniem 1400 brutto. Oprócz tego od czerwca 2007 roku prowadzę działalność gospodarczą. Do 1 maja 2008 roku składki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne opłacał zakład pracy. Z tytułu prowadzenia działalności opłacałem składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 maja 2008 w zakładzie pracy korzystam z urlopu bezpłatnego (do 30 września 2008 roku). Z tego tytułu dokonałem stosownych formalności w ZUS i opłacam składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Proszę o wskazanie jaki dokumenty powinienem mieć przy sobie gdy zachoruję i pójdę do lekarza oraz jakie złożyć w ZUS aby otrzymać zasiłek chorobowy jeżeli lekarz wypisze mi zwolnienie.

Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 31, poz. 267 ze zm.).

Na podstawie art. 53 i 55 ustawy – dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy jest zaświadczenie wystawione na odpowiednim druku określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskieo wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to druk ZUS ZLA, taki sam, jaki stosowany jest także dla pracowników.

Ponadto świadczenia opieki zdrowotnej i dokumentowanie uprawnień do nich nie należy do kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) wynika, że dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń z bezpłatnej opieki medycznej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego. Ponieważ karty te do chwili obecnej nie zostały wydane, na podstawie art. 240 tej ustawy - do czasu ich wydania dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, w szczególności dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Odpowiedzi udzielają eksperci centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych