Postępowanie w sprawach świadczeń emerytalnych wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego. W celu ułatwienia sprawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował formularz wniosku ZUS Rp-1 - wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy. Taki formularz można uzyskać w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, można go też wydrukować ze strony internetowej ZUS.

Oprócz wypełnienia formularza wniosku konieczne jest także wypełnienie formularza ZUS Rp-6, w którym oprócz danych personalnych należy zamieścić informacje o przebytych okresach składkowych i nieskładkowych oraz informacje o dokumentach, jakie przedkładane są na potwierdzenie tych okresów.

Do celów emerytalno-rentowych dokumentami potwierdzającymi okres zatrudnienia są min.: pisemne zaświadczenie zakładu pracy (pracodawcy), świadectwo pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca odpowiednie wpisy (datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy i jej wymiar, pieczątkę zakładu pracy oraz podpis i pieczątkę służbową pracodawcy lub upoważnionego pracownika).

Za potwierdzenia okresów zatrudnienia mogą służyć także dowody pośrednie, takie jak np.: legitymacja służbowa, umowy o pracę, wpisy w dowodach osobistych.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.