Płatnicy składek nie muszą do tego celu wykorzystywać formularza ZUS RMUA. Jest to jedynie propozycja, która ma ułatwić sporządzanie informacji dla ubezpieczonych. Pracodawcy mogą informacje dla ubezpieczonych przekazywać w innej formie, ale takiej, która spełnia wymogi określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Informacja przekazana ubezpieczonemu zawiera miesiąc i rok, których dotyczy. Powinna łączyć więc w sobie zawartość wszystkich raportów przekazanych do ZUS za ubezpieczonego, za dany okres rozliczeniowy.

Formularz ZUS RMUA, podobnie jak imienny raport miesięczny przekazywany do ZUS, powinien zawierać informacje dotyczące ubezpieczonego, tj. jego numery identyfikacyjne (PESEL, NIP ) oraz nazwisko i imię. Raport zawiera również informacje dotyczące płatnika składek.

W bloku dotyczącym należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne powinien być podany wymiar czasu pracy, podstawa wymiaru składek oraz zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Kwoty tych składek powinny być przedstawione w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz z innych źródeł finansowania. Ta sama zasada dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Należy również podać symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Imienne raporty miesięczne przekazywane do ZUS zawierają również datę sporządzenia raportu miesięcznego oraz oświadczenie płatnika składek, że dane zawarte w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdzone podpisem płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej. W związku z tym imienny raport dla ubezpieczonego także powinien zawierać datę sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.