W dniach 6-7 maja 2008 r. odbyły się w tej sprawie rozmowy przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA). Niemiecka instytucja przedstawiła swoją nową praktykę, którą stosować będzie przy rozpatrywaniu wniosków na podstawie art. 17 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 o pozostawanie w polskim ubezpieczeniu pracowników wysyłanych do pracy w Niemczech.

"Strona niemiecka zasadniczo jest skłonna wyrażać zgodę w trybie wyjątkowym na pozostawanie pracownika w polskim systemie ubezpieczeniowym, jeśli łączny okres wykonywania pracy na terytorium Niemiec nie przekracza pięciu lat" - mówi Barbara Zaborska-Stępień, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS. Uwzględnia się przy tym wszystkie okresy delegowania do Niemiec (na podstawie poświadczonych formularzy D/PL 101, E 101, E 102), jeśli przerwy między tymi okresami były krótsze niż 12 miesięcy. Do okresu pięciu lat nie wlicza się natomiast przerw, podczas których pracownik przebywał w Polsce.

W przypadku delegowania na okresy dłuższe niż 5 lat, konieczne jest uzasadnienie przez firmę wniosku poprzez wskazanie dodatkowych okoliczności zatrudnienia w Niemczech (np. szczególne kwalifikacje pracownika).

Jeśli wystąpi co najmniej 12-miesięczna przerwa w oddelegowaniu, pracownik może zostać w polskim ubezpieczeniu przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat. Jednakże w trakcie tej przynajmniej 12-miesięcznej przerwy pracownik powinien wykonywać pracę na terenie Polski.

Aby możliwe było poinformowanie polskich pracodawców o nowej praktyce niemieckiej instytucji przed jej stosowaniem, podczas rozmów uzgodniono uregulowanie przejściowe, zgodnie z którym przekazane przez polskich pracodawców wnioski o zawarcie porozumienia wyjątkowego, opracowane i skierowane przez ZUS z datą nie późniejszą niż 30 czerwca 2008 r., które dotrą do DVKA do 15 lipca 2008 r., będą rozpatrywane według dotychczasowej praktyki. Dotyczy to również tych wniosków, które DVKA od początku bieżącego roku odrzuciło, wskazując na stosunkowo krótką przerwę w wykonywaniu pracy na terenie Niemiec, lub poprosiło o uzasadnienie z uwagi na przekraczający 5 lat okres delegowania.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.