Celem zaprojektowanego przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedsięwzięcia jest udzielenie na wczesnym etapie wsparcia tym przedsiębiorstwom, których sytuacja finansowo-ekonomiczna uległa pogorszeniu w wyniku spowolnienia gospodarczego.

Obecnie w każdej z 17 firm uczestniczących w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) trwają prace doradców biznesowych, którzy po przeprowadzeniu kompleksowej analizy sytuacji rynkowej firmy, przygotowują dla przedsiębiorstwa indywidualny, krótkookresowy plan rozwoju. 

Plan wskaże działania, które umożliwią przedsiębiorcy szybką reakcję na negatywne zmiany. Zakres i różnorodność rekomendowanych w planie rozwoju działań zależy od wielkości każdej firmy oraz jej indywidualnych potrzeb. Wskazane działania mogą mieć charakter naprawczy lub rozwojowy, mogą stanowić też kombinację jednego i drugiego.
Kolejnym krokiem realizacji projektu ISR na poziomie przedsiębiorstwa będzie wdrożenie przez specjalistów wskazanych w planie działań, które mogą objąć usługi szkoleniowe dla pracowników, usługi doradcze dla pracowników oraz dla przedsiębiorców, działania związane z restrukturyzacją zatrudnienia (outplacement), a następnie monitoring poprawy sytuacji rynkowej danej firmy.

Wartość finansowa udzielonej pomocy zależna jest od zakresu wsparcia, wynikającego z indywidualnej diagnozy firmy. Dla przedsiębiorcy usługi realizowane są w ramach pomocy de minimis i są bezpłatne.

Na początku marca 2012 roku zostanie ogłoszony kolejny nabór firm, które potrzebują wparcia w niwelowaniu negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego. Rekrutacja potrwa co najmniej 4 tygodnie a aplikacja firmy do projektu ISR będzie możliwe wyłącznie poprzez dwuetapowy formularz dostępny w okresie naboru on-line na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl Zachęcamy do aplikowania w szczególności te przedsiębiorstwa, które nie zostały rekomendowane do otrzymania wsparcia w ramach pierwszego naboru – mówi Joanna Nowakowska p.o. Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do projektu mogą przystąpić zarówno przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich, jak i dużych z firm. Tym razem zostanie wyłonionych 40 podmiotów z całej Polski, które muszą spełnić kryteria formalne oraz pozytywną weryfikację danych finansowych. 

Kolejne dwa nabory planowane są we wrześniu 2012 r. oraz kwietniu 2013 r. Łącznie w trakcie realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania wsparcie uzyska ponad 4500 pracowników z 210 przedsiębiorstw. 

Usługa, realizowana na zlecenie PARP, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonawcą działań szkoleniowo-doradczych jest firma WYG International.

Więcej informacji dotyczących projektu, warunków aplikacji i zakresu pomocy można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.isr.parp.gov.pl oraz pod numerem infolinii 801 700 052.