Dotychczas, aby dostać nagrodę, wystarczyło poprawić wyniki finansowe kierowanej przez siebie instytucji, np. zmniejszyć jej stratę. To oznaczało, że - jak argumentuje resort rolnictwa - wystarczyło zmniejszyć stratę instytucji o 1 złotych rocznie, a jej kierownik spełniał już kryteria przyznania nagród.

Ministerstwo chce teraz, aby nagroda była przyznawana za osiągnięcie zysku i to pod warunkiem, że nie miał na to wpływu zysk osiągnięty ze sprzedaży majątku. Zasada ta nie dotyczyłaby jednostek budżetowych i państwowych jednostek organizacyjnych, których plany finansowe są określone w załącznikach do ustawy budżetowej.

Jednocześnie resort chce znieść wymóg, aby osoba uprawniona do otrzymania nagrody rocznej zajmowała swoje stanowisko przez cały rok obrotowy. Po to, żeby dostać nagrodę roczną wystarczyłoby pełnić funkcję, przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy w roku obrotowym. "Wyniki pracy uprawnionego nie zawsze są uzależnione od czasu pełnienia przez niego funkcji" - argumentuje resort rolnictwa.

Zmiany w zasadach wypłacania nagród rocznych dotyczyłyby osób zajmujących kierownicze stanowiska w: Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, Centralnym Ośrodku Badawczym Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, Instytucie Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytucie Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Nie wiadomo jednak, kiedy minister rolnictwa je podpisze. Na razie projekt rozporządzenia trafił do konsultacji międzyresortowych.