Nieruchomość nr 1.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Grzybiany, gmina Kunice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie w granicach działki oznaczonej Nr: 828/1 AM 1 o pow. 3,3391 ha oraz udział w wysokości 1/7 części w działkach nr 828/4 i 828/7 AM1 o łącznej powierzchni ewidencyjnej 3,7867 ha stanowiących drogi dojazdowe.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Nieruchomość w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice z dnia 18.11.2001 r. pod nazwą „ZIMNICE III” stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo - usługową i drogi dojazdowe ,

• Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 1.367.000,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

• Cena sprzedaży ustalona na przetargu płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

• Do sprzedaży nieruchomości wymagane jest uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych;

Nieruchomość nr 2.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Grzybiany, gmina Kunice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie w granicach działki oznaczonej Nr: 828/2 AM 1 o pow. 1,4033 ha oraz udział w wysokości 1/7 części w działkach nr 828/4 i 828/7 AM1 o łącznej powierzchni ewidencyjnej 3,7867 ha stanowiących drogi dojazdowe.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Nieruchomość w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice z dnia 18.11.2001 r. pod nazwą „ZIMNICE III” stanowi teren przeznaczony pod usługi komercyjne nie pogarszające stanu środowiska i drogi dojazdowe,

• Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 779.000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

• Cena sprzedaży ustalona na przetargu płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

Nieruchomość nr 3.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Grzybiany, gmina Kunice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie w granicach działki oznaczonej Nr: 828/3 AM 1 o pow. 2,2325 ha oraz udział w wysokości 1/7 części w działkach nr 828/4 i 828/7 AM1 o łącznej powierzchni ewidencyjnej 3,7867 ha stanowiących drogi dojazdowe.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Nieruchomość w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice z dnia 18.11.2001 r. pod nazwą „ZIMNICE III” stanowi teren przeznaczony pod usługi podstawowe handlu i gastronomii i drogi dojazdowe ,

• Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 994.000,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

• Cena sprzedaży ustalona na przetargu płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

Nieruchomość nr 4.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Grzybiany, gmina Kunice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie w granicach działki oznaczonej Nr: 828/6 AM 1 o pow. 7,9629 ha oraz udział w wysokości 1/7 części w działkach nr 828/4 i 828/7 AM1 o łącznej powierzchni ewidencyjnej 3,7867 ha stanowiących drogi dojazdowe.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Nieruchomość w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice z dnia 18.11.2001 r. pod nazwą „ZIMNICE III” stanowi teren przeznaczony pod usługi podstawowe handlu i gastronomii oraz zabudowę mieszkaniowo - usługową oraz drogi dojazdowe ,

• Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 3.238.000,00 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych);

• Cena sprzedaży ustalona na przetargu płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

• Do sprzedaży nieruchomości wymagane jest uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych;

Nieruchomość nr 5.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Grzybiany, gmina Kunice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie w granicach działki oznaczonej Nr: 828/8 AM 1 o pow. 3,4393 ha oraz udział w wysokości 1/7 części w działkach nr 828/4 i 828/7 AM1 o łącznej powierzchni ewidencyjnej 3,7867 ha stanowiących drogi dojazdowe.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Nieruchomość w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice z dnia 18.11.2001 r. pod nazwą „ZIMNICE III” stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo - usługową i drogi dojazdowe ,

• Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 1.507.000,00 zł (jeden milion pięćset siedem tysięcy złotych);

• Cena sprzedaży ustalona na przetargu płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

• Do sprzedaży nieruchomości wymagane jest uzyskanie szczególnego pełnomocnictwa Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych;

Nieruchomość nr 6.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Grzybiany, gmina Kunice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie w granicach działki oznaczonej Nr: 828/9 AM 1 o pow. 1,0545 ha oraz udział w wysokości 1/7 części w działkach nr 828/4 i 828/7 AM1 o łącznej powierzchni ewidencyjnej 3,7867 ha stanowiących drogi dojazdowe.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Nieruchomość w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice z dnia 18.11.2001 r. pod nazwą „ZIMNICE III” stanowi teren przeznaczony pod miejsce kultu religijnego, świątynia i drogi dojazdowe ,

• Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 653.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysięce złotych);

• Cena sprzedaży ustalona na przetargu płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

Nieruchomość nr 7.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Grzybiany, gmina Kunice, pow. Legnica, woj. dolnośląskie w granicach działki oznaczonej Nr: 828/10 AM 1 o pow. 0,6102 ha oraz udział w wysokości 1/7 części w działkach nr 828/4 i 828/7 AM1 o łącznej powierzchni ewidencyjnej 3,7867 ha stanowiących drogi dojazdowe.

Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Nieruchomość w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice z dnia 18.11.2001 r. pod nazwą „ZIMNICE III” stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo - usługową i drogi dojazdowe ,

• Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr 47456 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy.

• Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 437.000,00 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych);

• Cena sprzedaży ustalona na przetargu płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

Pełna treść wykazu nr SGZ-422-84-1/09-sn/JK została podana do publicznej wiadomości na okres 14 dni, tj. w dniach od 24.06.2009 r. do 09.07.2009 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kunice, Sołtysa wsi Grzybiany, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Starostwa Powiatowego w Legnicy, Administracji ZWRSP w Legnicy, tablicy ogłoszeń Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu, oraz na stronie internetowej www.anr.gov.pl.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Mińska 60, tel. 071-35 63 922;