SKOKi stawiają w nowej kampanii na promocję swych usług finansowych, skierowanych do niezamożnych klientów. "Potrzeba niedrogich rachunków, których celem będzie zaspokojenie potrzeb osób o niskich dochodach, nowych produktów i alternatywnych usług finansowych" -mówi Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej SKOK.

SKOKi zachęcają Związek Banków Polskich do powołania wspólnej grupy roboczej. Jej celem jest propozycja rozwiązania problemu wykluczenia ekonomicznego. "Banki nie widzą bowiem jednej trzeciej klientów, tych żyjących na prowincji. Nie jest to grupa osób dobrze wykształconych, zamożnych, chcących wydawać pieniądze. Na przykład emeryci to grupa najbardziej lojalnych kredytobiorców. Czyli osoby, relatywnie, najmniej zamożne" - mówi Ireneusz Jabłoński z centrum im Adama Smitha.

p

List prezesa SKOK-ów do szefa Związku Banków Polskich:

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

Zwracam się do Pana z propozycją podjęcia dyskusji na temat niezwykle ważnego problemu społecznego i próby jego rozwiązania.Dostęp do usług finansowych stał się w oczywisty sposób niezbędnym warunkiem uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym, podobnie jak dostęp do edukacji, mieszkania, opieki zdrowotnej. Tymczasem - jak wynika z analizy zatytułowanej "Świadczenie usług finansowych a zapobieganie wykluczeniu finansowemu", przygotowanej przez Komisję Europejską - jedną trzecią mieszkańców nowych państw członkowskich dotyka zjawisko wykluczenia finansowego, silnie powiązanego z wykluczeniem społecznym.

Co więcej, jak wynika z tego samego opracowania, w kilku państwach brak jest jakiejkolwiek debaty na ten temat, nie mówiąc już o podejmowaniu działań ograniczających to niebezpieczne zjawisko. Niestety, co dostrzegamy chyba wszyscy, jako osoby działające w sferze świadczenia usług finansowych, jednym z tych krajów jest Polska. Problem dotyka całego społeczeństwa. Wszelkie działania - w tym także polityczne - powinny w pełni uwzględniać sytuację i potrzeby grup społecznych szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo wykluczenia aby zapewnić im ochronę; dbać o przejrzystość relacji między usługodawcami a klientami ale także uwzględniać wydolność finansową instytucji finansowych.

Potrzeba nam prostych, niedrogich rachunków rozliczeniowych, których celem będzie zaspokojenie potrzeb osób o niskich i niestabilnych dochodach, nowych produktów i alternatywnych usług finansowych, a także dobrowolnych kodeksów postępowania w celu zapewnienia podstawowych rachunków bankowych. W sześciu krajach Unii Europejskiej takie kodeksy już powstały.

Ze strony Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych nie są to tylko plany czy niekonkretne propozycje, które można zlekceważyć. W naszym kraju zbyt wiele osób napotyka na bariery w korzystaniu z odpowiednich usług finansowych. Skutkiem kryzysu będzie powiększanie się tej grupy, a to jest nasz wspólny problem, także jako obywateli. Trzeba pilnie podjąć działania aby w jak największym stopniu ograniczyć zagrożenie wykluczeniem finansowym, aby koszty kryzysu nie zostały przerzucone na najbardziej bezbronnych uczestników obrotu finansowego. Dowodem na wagę problemu są działania podejmowane przez Komisję Europejską.

Zwracam się do Pana z inicjatywą powołania grupy roboczej, która przygotuje propozycje wspólnych działań w celu zapewnienia dostępu do podstawowych usług finansowych dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Grzegorz Bierecki
Prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej