Ujemny wpływ przeszacowania kredytów walutowych na wyniki Lotosu wyniósł 330 mln zł, a transakcji zabezpieczających - 242 mln zł. To wstępne szacunki wyników paliwowej spółki za cały ubiegły rok.

Sprzedaż grupy Lotos wyniosła ponad 7,5 mln ton w całym ubiegłym roku, co stanowiło wzrost w stosunku do 2007 r. o ponad 6 proc. Szacunkowa strata na poziomie operacyjnym wyniosła około 190 mln zł i uwzględnia konieczność dokonania odpisów urealniających wartości utrzymywanych zapasów do cen bieżących.

„W związku z faktem, że przeszacowanie dotyczy kredytów długoterminowych, których spłata jest odroczona w czasie, czynnik ten nie ma wpływu na krótko oraz średnioterminową płynność spółki”, podkreślił zarząd w środowym komunikacie.