O rentę rodzinną mogą ubiegać się także uprawnieni członkowie rodziny po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W tym przypadku przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Kiedy wdowa otrzyma rentę?

Jednym z członków rodziny uprawnionych do omawianej renty jest małżonek. Wdowie przysługuje renta rodzinna, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy. Prawo do renty rodzinnej ma również wdowa wychowująca co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia. Natomiast wdowa sprawująca opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy uprawnionym do renty rodzinnej ma prawo do omawianego świadczenia bez względu na wiek dziecka. O rentę rodzinna może ubiegać się także wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania wyżej wymienionych osób.

Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej także ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnienia określone powyżej warunki i w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową.

Wdowa, która nie spełnia wyżej wymienionych warunków do przyznania renty rodzinnej i równocześnie nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania i do momentu śmierci męża pozostawała na jego utrzymaniu ma prawo do tego świadczenia przez okres jednego roku od chwili śmierci męża albo przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

Wymienione powyżej zasady dotyczące przyznania renty rodzinnej stosuje się odpowiednio do wdowca.

Jakie dokumenty i gdzie złożyć

Renta rodzinna przyznawana jest na wniosek uprawnionej osoby, który należy złożyć w jednostce terenowej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć dokument zgonu osoby, po której na być przyznane świadczenie oraz dokument ślubu. W sytuacji, gdy przyznanie świadczenia uzależnione jest od niezdolności do pracy wdowa powinna dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego. Ponadto, gdy dziecko ukończyło 16 lat i nadal się uczy należy dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły. Dokumentami wymaganymi przy składaniu wniosku o rentę są także oświadczenie o pozostawaniu we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka oraz oświadczenie o osiąganiu bądź nie dodatkowych przychodów z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności. W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o rentę nie pozostawała we wspólności małżeńskiej ze zmarłym, wówczas powinna dołączyć do wniosku dokument potwierdzający prawo do alimentów na podstawie wyroku lub ugody sądowej.

Jeżeli osoba zmarła nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy do wniosku o rentę rodzinną należy dołączyć – poza wyżej wymienionymi dokumentami – także kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych zmarłego, oryginały dokumentów potwierdzających te okresy oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7).

Od kiedy płatna i w jakiej wysokości

Wypłata świadczenia następuje od dnia powstania prawa do tej renty, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Istnieje jednak pewien wyjątek dotyczący sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego. Wówczas świadczenie to przyznawane jest od dnia śmierci ubezpieczonego, ale tylko wówczas, gdy osoba ubiegająca się o rentę spełniała w tym dniu warunki do przyznania świadczenia.

Renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Jeżeli do renty uprawnione są dwie osoby jej wysokość wynosi 90% świadczenia zmarłego, a w przypadku trzech lub więcej uprawnionych 95% tego świadczenia.

Warto pamiętać, że wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnione osoby.