Jeśli w chwili wyliczania świadczenia zainteresowany nie był w stanie udowodnić wysokości uzyskiwanych zarobków to według przepisów obowiązujących do końca 2008 r. ZUS przyjmował przychód zerowy. Od początku stycznia można wystąpić do Zakładu o przeliczenie świadczenia. Za okresy, za które nie udało się udowodnić dokumentami wysokości wynagrodzenia, ZUS przyjmie obowiązującą w tych okresach wysokość płacy minimalnej. Należy jednak pamiętać, że przeliczenie świadczenia nastąpi na wniosek zainteresowanego.

Nie trzeba się jednak spieszyć. Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca 2009 r., ZUS przeliczy świadczenie z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. Natomiast tym osobom, które wniosek o przeliczenie zgłoszą po 31 grudnia 2009 r., Zakład przeliczy świadczenie od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Możliwość przyjęcia minimalnego wynagrodzenia w sytuacji gdy nie da się udowodnić zarobków dotyczy także osób, które od 1 stycznia 2009 r. będą ubiegały się o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy po raz pierwszy. W tym przypadku kwotę minimalnego wynagrodzenia ZUS przyjmuje z urzędu, bez konieczności składania przez zainteresowanego wniosku.

Przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia, które podlega uwzględnieniu przy obliczaniu świadczenia, wynagrodzenie to przyjmuje się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, oraz do okresu pozostawania w ubezpieczeniu pracowniczym.

Oznacza to zatem, że jeżeli pracownik wykonywał zatrudnienie – przykładowo - w wymiarze 2/3, 1/5 czy 1 i ½ etatu, ZUS do ustalenia podstawy wymiaru przyjmie 2/3, 1/5 lub 1i ½ minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie.

W dalszym ciągu wynagrodzenie zerowe ZUS będzie przyjmował za okres, który jest wskazywany do ustalenia podstawy wymiaru, a w którym wnioskodawca nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu – ubezpieczeniom społecznym przez rok lub część roku.