Banki centralne mają istotny wpływ na gospodarkę w każdym kraju. Utrzymując inflację na niskim poziomie, przyczyniają się do tworzenia warunków dla stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Oprócz polityki pieniężnej duże znaczenie w działalności banków centralnych ma edukacja ekonomiczna. Realizacja projektów edukacyjnych przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności konsumentów, co sprzyja podejmowaniu przez nich bardziej racjonalnych wyborów ekonomicznych. Banki centralne, jako instytucje wiedzy, mogą i powinny dzielić się wiedzą ekonomiczną ze społeczeństwem.

NBPortal doskonale spełnia swoją rolę nośnika edukacji dla starszych i młodszych pokoleń. Ale portal podzielono również wyraźnie na część dla nauczycieli ekonomii w szkołach ponadpodstawowych oraz dla uczniów. W części dla pedagogów znajdujemy m.in. informację o programach i klubach dla nauczycieli ekonomii. Jednym z nich jest Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls prowadzony wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Celem Klubu jest umożliwienie nauczycielom realizowania jak najszerszego zakresu działań związanych z edukacją ekonomiczną. Klub zrzesza najbardziej aktywnych nauczycieli z gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych - z wyłączeniem szkół dla dorosłych, którzy kształtują przedsiębiorcze postawy uczniów. Uczestnictwo w Klubie pozwala na korzystanie z materiałów dydaktycznych oraz na organizację inicjatyw edukacyjnych we współpracy z Radą Programową Klubu działającą przy NBP. I tak do klubu może należeć nauczyciel, który założy na terenie szkoły Szkolny Klub Przedsiębiorczości liczący, co najmniej 5 osób, zarejestruje swój klub w NBPortalu oraz za zgodą dyrektora placówki szkolnej wyśle do NBP stosowną kartę zgłoszeniową. Uczestnictwo w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls daje możliwość: bezpłatnego udziału w szkoleniach i konferencjach o tematyce ekonomicznej, możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, prezentowanie w szerszym gronie własnych doświadczeń zawodowych oraz – co jest nie bez znaczenia - możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród w konkursach organizowanych dla uczestników klubu.

Ale na portalu znajdziemy także cykl animowanych filmów edukacyjnych adresowanych do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jak wyjaśniają autorzy portalu „w szkolnej siatce zajęć nie przewidziano na podstawy przedsiębiorczości zbyt wielu godzin, a wielu uczniów ma problemy z „przebiciem się” przez hermetyczną ekonomiczną terminologię”. Nauczyciele zgłaszali potrzebę wzbogacania lekcji nowoczesnymi pomocami edukacyjnymi, które nie tylko umożliwią zrozumienie jakiegoś zjawiska, ale przede wszystkim aktywizują biorących udział w zajęciach. Istniejące obecnie programy nauczania przedsiębiorczości w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wyjaśniają pojęcia ekonomiczne poprawnie, jednakże forma podania informacji (wykład tekstowy z niewielkimi elementami graficznymi) słabo NBPortal – źródło informacji INTERNET Portal Narodowego Banku Polskiego jest wysoko oceniany przez swoich użytkowników wpływa na właściwe rozumienie tych pojęć, niejednokrotnie sprowadzając się do wymuszenia na uczniach pamięciowego opanowania definicji. We współpracy z Fundacją Nauka i Wiedza Narodowy Bank Polski przygotował płytę DVD, na której znajduje się dwanaście krótkich (po 5-8 minut) filmów animowanych. Siedem pierwszych objaśnia kilka kluczowych terminów ekonomicznych: marketing, inflacja, prawo popytu i podaży, konkurencja, bezrobocie, budżet państwa, prywatyzacja. Pięć kolejnych wprowadza w problematykę wspólnej europejskiej waluty - dlaczego warto wprowadzić euro, kryteria przyjęcia do strefy euro, jak będzie wyglądało wprowadzenie euro, wprowadzenie euro a ceny, banknoty i monety euro. W przygotowaniu jest trzecia płyta DVD z kolejnymi 12 filmami. Film edukacyjny, zwłaszcza zabawny i animowany, jest znakomitym narzędziem nauczania. W sposób atrakcyjny i przystępny opisuje podstawowe pojęcia ekonomiczne, dzięki czemu sprawia, że ich poznawanie i rozumienie jest stosunkowo proste i przyjemne, a efektywność takiej formy przekazu wiedzy jest wyjątkowo wysoka – zwłaszcza biorąc pod uwagę grupę docelową, do których są kierowane.