Do kiedy rozliczyć się z ZUS-em?

Do obowiązków płatnika składek należy min. obliczanie, potrącanie z dochodów ubezpieczonych, a także rozliczanie oraz opłacanie należnych składek za każdy miesiąc zarówno za siebie jak i za zatrudnione osoby. Jednocześnie przepisy określają dokładne terminy, w których przedsiębiorca powinien złożyć dokumenty rozliczeniowe i zapłacić składki na poszczególne ubezpieczenia.

Osoba fizyczna opłacająca składki wyłącznie za siebie powinna przekazać deklarację rozliczeniową oraz opłacić należne składki na poszczególne ubezpieczenia nie później niż 10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, czyli dokumenty i składki za lipiec zobowiązana jest przesłać najpóźniej 10 sierpnia. Dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ostatecznym terminem rozliczania i opłacania składek jest 5 dzień następnego miesiąca. Pozostali płatnicy mają czas na załatwienie formalności związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym do 15 następnego miesiąca. W przypadku, gdy termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas dzień następujący po nich jest ostatnim dzień terminu opłacenia składek i złożenia dokumentów.

Gdy składka zapłacona jest po terminie

Jeżeli przedsiębiorca nie opłacił w terminie należnych składek zobowiązany jest naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę. Aktualnie wysokość odsetek od nieterminowo opłaconych składek wynosi 15 proc. w stosunku rocznym (od 26 czerwca 2008 r.).

Oblicza się je od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty należności włącznie. W przypadku dokonywania zapłaty gotówką za dzień opłacenia składek uważa się dzień wpłacenia należnych kwot w banku, w placówce pocztowej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na wskazane przez ZUS rachunki bankowe. Natomiast w obrocie bezgotówkowym dniem zapłaty składek jest dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub rachunku przedsiębiorcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu. Warto zapamiętać, że każdy bank określa odrębne zasady i terminy przekazywania środków z rachunku posiadacza konta.

Zatem by mieć pewność terminowej zapłaty składek, należy przed złożeniem polecenia przelewu dokładnie zapoznać się z zasadami przekazywania środków obowiązującymi w danym banku. Zanim przedsiębiorca dokona wpłaty należnych odsetek, wyliczoną kwotę powinien zaokrąglić do pełnych złotych.

Nie w każdej sytuacji od opłaconych po terminie składek płatnik musi zapłacić odsetki. Przedsiębiorca zwolniony jest z ich zapłaty, jeżeli wysokość obliczonych odsetek nie przekracza 6,60 zł.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.