Umowy mają na celu koordynację systemów zabezpieczenia społecznego funkcjonujących w Polsce oraz w obu krajach Ameryki Północnej. Zapewniają one możliwość sumowania okresów ubezpieczenia za pracę w Polsce i w Kanadzie oraz w Polsce i w USA. Okresy te są potrzebne do uzyskania świadczeń emerytalnych i rentowych. Zadaniem Zakładu będzie udzielanie pomocy administracyjnej i prawnej osobom zainteresowanym uzyskaniem świadczeń na podstawie tych umów.

Zakres obu umów po stronie Polskiej obejmuje obsługiwane przez ZUS i KRUS świadczenia: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłki pogrzebowe.

Po stronie amerykańskiej zakres umowy obejmuje emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, zasiłki pogrzebowe wynikające z ustawodawstwa amerykańskiego. Po stronie kanadyjskiej zaś są to świadczenia emerytalno – rentowe wynikające z prawodawstwa kanadyjskiego.

Do zadań ZUS będzie należało m.in. kompletowanie dokumentów niezbędnych do ustalania prawa do polskich, kanadyjskich i amerykańskich świadczeń emerytalno – rentowych z tytułu okresów ubezpieczenia, przebytych odpowiednio w Polsce i w USA lub w Polsce i w Kanadzie. Ponadto Zakład będzie wydawać decyzje emerytalno – rentowe dotyczące świadczeń w wysokościach proporcjonalnych, przy uwzględnieniu oprócz okresów ubezpieczenia w Polsce, także okresy ubezpieczenia amerykańskiego lub kanadyjskiego, a także w wysokościach pełnych, gdy prawo do świadczenia powstaje na podstawie wyłącznie polskich okresów ubezpieczenia lub gdy tak ustalone świadczenie jest korzystniejsze dla osoby zainteresowanej.

Oprócz tego ZUS będzie wypłacał w Polsce polskie świadczenia osobom mieszkającym w innym Państwie. Będzie przy tym transferował świadczenia osobom mieszkającym w USA lub w Kanadzie.

Wreszcie Zakład będzie współpracować z właściwymi amerykańskimi oraz kanadyjskimi instytucjami ubezpieczeniowymi przy realizacji powyższych zadań.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.