EMERYTURY I RENTY

Przed przejściem w 1980 r. na rentę, pracowałam 11 lat. Pobieram rentę wg całkowitej niezdolności do pracy. Urodziłam się w 1951 r. Czy mam prawo do wcześniejszej emerytury oraz kiedy mogę przejść na to świadczenie?

Legitymuje się Pani 11-letnim okresem składkowym. Nie spełnia więc Pani warunku wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego do przyznania wcześniejszej emerytury, wynoszącego w Pani przypadku co najmniej 20 lat.

Jestem emerytką i pracuję w dwóch miejscach na część etatu. Wiem, że można do ZUS wystąpić o ponowne przeliczenie świadczenia, dołączając wymagane zaświadczania wystawione przez pracodawcę. Czy mam dostarczyć takie zaświadczenie z obu miejsc pracy?

Jeżeli okresy pracy pokrywają się w obu miejscach zatrudnienia do doliczenia dodatkowo przebytych okresów składkowych i nieskładkowych wystarczy zaświadczenie od jednego pracodawcy. Jeżeli natomiast wystąpi Pani o ponowne ustalenie podstawy wymiaru emerytury z uwzględnieniem przychodu uzyskiwanego po przejściu na świadczenie, należy przedłożyć zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7) z obydwu zakładów pracy .

Kompletuję obecnie dokumenty do wystąpienia o emeryturę. Ostanie 10 lat mojej pracy zawodowej to działalność gospodarcza. Czy muszę do ZUS wystąpić o przesłanie dokumentu potwierdzającego ten fakt?

Osoba, która opłacała składki na ubezpieczenia społeczne wyłącznie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie musi występować do ZUS w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego okres ubezpieczenia. Z chwilą wystąpienia z wnioskiem o przyznanie emerytury, należy wskazać w kwestionariuszu dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych, że w okresie „od-do” prowadzono działalność gospodarczą oraz podać numer konta płatnika (NKP).

SKŁADKI

Mam pytanie dot. pracy na zlecenie wykonywanej przez studenta. Czy taka umowa zawarta ze studentem /lat 25/ podlega składkom?

Student do ukończenia 26 roku życia wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zasada ta obowiązuje bez względu na rodzaj szkoły wyższej (szkoła prywatna, czy państwowa) i system nauki (dzienny, wieczorowy, zaoczny). Zatem zatrudniając studenta na umowę-zlecenie nie zgłasza się go zarówno do ubezpieczeń społecznych jak i ubezpieczenia zdrowotnego.

ZASIŁKI

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą - przebywająca na zwolnieniu lekarskim składa do ZUS deklaracje DRA i RSA? Druk zwolnienia lekarskiego został przekazany do ZUS. Czy tylko płaci niższe składki (osoba ta płaci dobrowolne chorobowe)?

Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu*. Zasadę zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku**. W związku z powyższym, prawo do pomniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ma płatnik składek, który spełnia warunki do przyznania zasiłku chorobowego za okres zwolnienia lekarskiego.

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie***, a ponadto jeżeli niezdolność do pracy (prowadzenia działalności) nastąpiła w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego****.

Reasumując, jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność spełnia warunki do przyznania zasiłku chorobowego, ma ona prawo do pomniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W takim przypadku osoba ta nie przekazuje raportu ZUS RSA a jedynie deklarację rozliczeniową.

* art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007r., Nr 11, poz. 74 z późn. zm.)

** art. 18 ust. 10 w/w ustawy

*** art.4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 267 z późn. zm.)

****(art. 6 ust. 1 tej ustawy)

p

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.