Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. Nr 261 z 2004 roku, poz. 2603 z późn.zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku u w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U z 2004 roku nr 207, poz.2108/ oraz uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nr XIX/261/08 z dnia 26 marca 2008 roku.

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości w Kołobrzegu

1. Pierwszy przetarg nieograniczony przeprowadzono 29 sierpnia 2008 roku.

2. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

3. Nieruchomość jest zabudowana, położona przy Parku Nadmorskim im. Stefana Żeromskiego, w odległości około 250 metrów od latarni morskiej i sąsiaduje z zabudową mieszkalno-usługową. Działka nr 24 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym przy ul. Westerplatte nr 28 o pow. zabudowy 136 m2, podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z oficyną dwukondygnacyjną. Działka nr 27 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym przy ul. Westerplatte nr 29 o pow. zabudowy 145 m2, dwukondygnacyjnym z oficyną oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 23 m2. Działka nr 28 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym przy ul. Westerplatte nr 30 o pow. zabudowy 124 m2, parterowy z poddaszem użytkowym z oficyną oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 25 m2. Działka nr 31 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym przy ul. Westerplatte nr 32 o pow. zabudowy 107 m2, podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z poddaszem. Działka nr 25/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym przy ul. Towarowej nr 11 o pow. zabudowy 85 m2, niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym ze strychem. Na terenie nieruchomości położone są podziemne sieci: wodno-kanalizacyjna, energetyczna, gazowa - zmiana ich przebiegu może być dokonana staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w instalacji.

4. Informacja o planowanym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania terenu działek została zawarta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód, przyjętym w dniu 18 lutego 2008 r. uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg nr XVIII/242/08. Zgodnie z uchwalonym planem nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1UT, dla którego przewiduje się funkcję podstawową: usługi turystyki i wypoczynku oraz funkcję uzupełniającą: mieszkalnictwo wielorodzinne, obsługa pacjenta i turysty. Plan ustala m.in. w zakresie zabudowy: lokalizację pensjonatów, budynków mieszkalnych, obiektów gastronomii, kultury, zdrowia i administracji. Forma zabudowy zwarta, pierzejowa. Nakaz bezwzględnej ochrony zabytkowych budynków oznaczonych numerem na rysunku planu: zakaz rozbiórki elewacji frontowych budynków, zakaz wprowadzania zmian w elewacjach frontowych, dopuszczenie rozbudowy budynków w formie oficyn pod warunkiem zachowania istniejącej wysokości. Nakaz odtworzenia skali i formy historycznej zabudowy oraz struktury dawnych podwórek we wnętrzu kwartału. Nakaz odzwierciedlenia w projektowanej zabudowie historycznych podziałów geodezyjnych, poprzez zróżnicowanie projektowanych brył, elewacji, funkcji i formy zabudowy podwórek. Dla istniejących budynków plan ustala zakaz nadbudowy, zakaz ocieplania od zewnątrz elewacji frontowej, nakaz zachowania istniejącego historycznego detalu, nakaz stosowania stolarki w formie historycznej, dla budynku przy ul. Westerplatte nr 29 nakaz przywrócenia pierwotnej wielkości drzwi wejściowych. Maksymalna powierzchnia zabudowy na działce 80%. Maksymalna wysokość zabudowy: do 4 kondygnacji nadziemnych lecz nie wyżej niż 13,5 m do najwyżej położonej krawędzi dachu. Minimalna powierzchnia zieleni w granicach działki: 10 %. Ilość miejsc parkingowych zgodnie z zasadami określonymi w § 13 ust. 3 planu, tj. m.in.: minimum 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych na 1 lokal mieszkalny, 1 stanowisko postojowe dla autokarów przy obiekcie hotelowym czy sanatoryjnym; dla obiektów usługowych ilość stanowisk musi wynikać z przyjętego programu. Miejsca postojowe należy zorganizować na działce zajmowanej przez obiekt lub w promieniu wygodnego dojścia pieszego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 maja 2008 roku, Nr 47 poz. 1021.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: 24 miesięcy na rozpoczęcie i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność. W przypadku budowy nowych obiektów za rozpoczęcie zabudowy uważać się będzie wybudowanie fundamentów, a za zakończenie wybudowanie obiektu w sta¬nie surowym zamkniętym. W przypadku remontu istniejących budynków za rozpoczęcie zabudowy uważać się będzie zgłoszenie odpowiedniemu organowi rozpoczęcia prac remontowych, a za zakończenie rozpoczęcie użytkowania obiektu zgodnie z jego funkcją.

6. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

• w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Miasta Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho¬mości,

• w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią¬zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości :

a) 10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

b) 20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

c) 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny sprzedaży nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na rachunek Urzędu Miasta Kołobrzeg PKO BP S.A. 82 1020 2821 0000 1102 0038 7084 do dnia 17 listopada 2008 roku. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Koszty umowy ponosi nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego – do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości, można uzyskać w Urzę¬dzie Miasta Kołobrzegu u. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Damian Kunz, tel. 0 94 35 515 62 lub e-mail: d.kunz@um.kolobrzeg.pl. Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.