EMERYTURY I RENTY

1. Gdy kończymy 25 lat będąc na ostatnim roku nauki wypłacanie renty rodzinnej jest przedłużone do końca tego roku. A co dzieje się z okresem wakacji poprzedzającym ostatni rok studiów?

Renta rodzinna jest wypłacana uprawnionym dzieciom do ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat życia, pod warunkiem nauki w szkole oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia albo w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25 lat.

Tylko w jednym przypadku a mianowicie, jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, renta rodzinna przysługuje do ukończenia tego roku studiów; np. gdy dziecko kończy 25 lat w listopadzie ostatniego roku studiów. W przypadku osiągnięcia przez studenta 25 lat życia w okresie wakacji poprzedzających ostatni rok studiów w szkole wyższej lub w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie wakacji możliwość przedłużenia prawa do dalszej wypłaty istnieje jedynie w uzasadnionych przypadkach, w drodze wyjątku za zgodą Prezesa ZUS.

2. Warunki ukończenia 60 lat oraz 35 lat okresów składkowego i nieskładkowego spełniam. Niestety ostatnim moim ubezpieczeniem przed złożeniem wniosku o emeryturę było ubezpieczenie z tytułu umowy zlecenia i ZUS słusznie odmówił mi przyznania świadczenia.

W związku z powyższym podjąłem pracę na umowę o pracę w wysokości ½ etatu na okres 6-u miesięcy tj. od 01.05.2008 do 31.10.2008 r. aby spełnić warunek: „ubezpieczenie pracownicze musi być ostatnim tytułem ubezpieczenia, jakiemu podlegał ubezpieczony przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę”. Mam jednak problem z interpretacją przepisu: „w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym należy przez co najmniej pół roku pozostawać w ubezpieczeniu pracowniczym”.

W myśl art.29 ust. 2 pkt.2 ustawy emerytalnej, emerytura przysługuje ubezpieczonym, którzy m.in. w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez okres co najmniej 6 miesięcy pozostawali w stosunku pracy . W przedstawionej przez Pana sytuacji przebiegu pracy zawodowej powyższy warunek będzie spełniony, jeżeli istotnie przepracuje Pan na podstawie umowy o pracę 6 miesięcy i będzie to ostatnie Pana ubezpieczenie. A następnie po zakończeniu tej pracy bądź w terminie miesiąca przed końcem zgłosi Pan kolejny wniosek o emeryturę.

3. Biorąc pod uwagę moją datę urodzenia tzn. 08.09.1949 r. kiedy najpóźniej muszę złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę tak aby ona była naliczana wg „starych zasad” a nie tak jakbym przechodziła na normalną emeryturę Czy data złożenia dokumentów w ZUS 07.08.2009 r. z przejściem na emeryturę z dniem 07.09.2009 jest wystarczająca przy 41 latach okresów składkowych?

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004r, Nr.39, poz.353 ze zm) wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje pod warunkiem ukończenia odpowiedniego wieku (55 lat dla kobiet) i udowodnienia odpowiedniego stażu pracy (30 lat składkowych i nieskładkowych) do końca 2008 r. Pozostałe warunki mogą być spełnione nawet po 2008r, w tym wniosek o tę emeryturę może też być zgłoszony później byle przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Zatem w Pani przypadku wniosek powinien być zgłoszony przed datą 08.09.2009 r., aby to świadczenie było obliczane wg tzw. starych zasad.

SKŁADKI

4. Zatrudniamy pracownika, który został niedawno powołany na członka rady nadzorczej. Czy z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu? Jeśli tak to od jakiej kwoty należy płacić składkę?

Członek rady nadzorczej posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zatem powołanie osoby na członka rady nadzorczej rodzi obowiązek zgłoszenia tej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to również sytuacji, gdy na członka rady nadzorczej zostaje powołany pracownik, który już wcześniej został zgłoszony do tego ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego członka rady nadzorczej powstaje z dniem powołania, a wygasa w dniu zaprzestania pełnienia tej funkcji. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej jest kwota przychodu (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych) otrzymanego z tytułu pełnionej funkcji.

5. Prowadzę działalność i jednocześnie pracuję na etacie. Od kilku dni jestem na półrocznym urlopie bezpłatnym. Czy w tym okresie jestem zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia firmy?

Osoba zatrudniona na umowę o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem i jednocześnie prowadząca pozarolniczą działalność zwolniona jest z obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia firmy. W tym okresie z prowadzonej działalności obowiązkowo podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast od momentu korzystania z urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę sytuacja ulega zmianie. W związku z tym, że w okresie trwania tego urlopu nie podlega Pan obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, prowadzenie własnej działalności staje się jedynym tytułem do tych ubezpieczeń.

Zatem, aby przystąpić do obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu prowadzonej działalności najpierw powinien Pan wyrejestrować się na formularzu ZUS ZWUA z ubezpieczenia zdrowotnego z datą pierwszego dnia urlopu bezpłatnego. Następnie na formularzu ZUS ZUA z tą samą datą zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Może Pan przystąpić również do ubezpieczenia chorobowego, które dla wszystkich przedsiębiorców jest dobrowolne.

Jeżeli po zakończeniu urlopu bezpłatnego ponownie podejmie Pan zatrudnienie w ramach umowy o pracę i nadal będzie Pan prowadził firmę wówczas ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności staną się dla Pana dobrowolne. Obowiązkowe będzie jedynie ubezpieczenie zdrowotne. W takiej sytuacji, ponownie konieczne będzie dokonanie wyrejestrowania ze wszystkich ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA z datą podjęcia pracy i ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego z tą datą na druku ZUS ZZA.

ZASIŁKI

6. Jestem przedsiębiorcą i prowadzę własną firmę. Jakie dokumenty muszę złożyć w ZUS, aby otrzymać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy jest wypłacany na podstawie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, wystawionego na druku ZUS ZLA albo decyzji wydanej przez właściwego inspektora sanitarnego w przypadku nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej lub zakażenia tą chorobą Natomiast osoby, które wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek tkanek i narządów były niezdolne do pracy, otrzymują zasiłek za okres tej niezdolności na podstawie przedłożonego w ZUS zaświadczenia lekarskiego, wystawionego na druku ZUS ZLA, jak i zaświadczenia wystawionego przez lekarza na innym druku.

Ponadto do wypłaty zasiłku wymagane jest złożenie przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność zaświadczenia płatnika składek na formularzu ZUS Z-3a

7. Od kilku dni jestem na zwolnieniu lekarskim. Do kiedy powinnam złożyć je do ZUS by otrzymać zasiłek chorobowy? Nadmieniam, że prowadzę własną działalność i opłacam wszystkie składki, w tym na ubezpieczenie chorobowe.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy w pełnej wysokości powinna Pani dostarczyć do ZUS zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, przy czym okres ten jest liczony od następnego dnia po otrzymaniu zaświadczenia. W przypadku przekroczenia tego terminu zasiłek chorobowy zostanie obniżony o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia. Obniżenia nie stosuje się tylko wówczas, gdy dostarczenia zaświadczenia po terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .