Do członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej zalicza się min. dzieci własne, dzieci współmałżonka oraz dzieci przysposobione.

Uprawnione dzieci mają prawo do renty rodzinnej:

• do ukończenia 16 lat,

• do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia i nadal się uczą, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia,

• bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w wyżej wymienionych okresach.

W sytuacji, gdy dziecko osiągnęło 25 lat życia będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, wówczas renta rodzinna przysługuje do zakończenia tego roku studiów.

Renta rodzinna przyznawana jest na wniosek uprawnionego od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Istnieje jednak pewien wyjątek dotyczący sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego. Wówczas świadczenie to przyznawane jest od dnia śmierci ubezpieczonego.

W przypadku osób, które po ukończeniu 16 lat kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej renta rodzinna przyznawana jest po złożeniu wniosku wraz z zaświadczeniem szkolnym określającym programowy czas trwania nauki w danej szkole. Wówczas omawiane świadczeni przyznawane jest na okres wskazany w zaświadczeniu, z uwzględnieniem okresów wakacyjnych oraz górnej granicy wieku.

W celu uniknięcia wstrzymania wypłaty renty rodzinnej od 1 września danego roku osoba pobierająca świadczenie, która ukończyła naukę w szkole ponadgimnazjalnej i kontynuuje naukę w szkole wyższej powinna możliwie najszybciej złożyć we właściwej jednostce ZUS zaświadczenie ze szkoły wyższej. W sytuacji, gdy nie ma możliwości uzyskania stosownego zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego osoba zainteresowana powinna złożyć oświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole wyższej i najpóźniej do końca października dostarczyć zaświadczenie z uczelni.

Artykuł opracowany przez ekspertów centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .