Dostęp do informacji jest najwyżej cenionym czynnikiem sukcesu na rynku. Przez aktywny udział w wizytach studyjnych polscy przedsiębiorcy podjęli działania w kierunku wdrożenia zaobserwowanych rozwiązań organizacyjnych i przekazanych doświadczeń instytucji i przedsiębiorstw w krajach partnerskich do swoich mikroprzedsiębiorstw. Dało to rezultaty w postaci wzrostu obrotów oraz poprawy jakości oferowanych usług, wytwarzanych produktów. Kolejnym ważnym efektem wizyt studyjnych jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy wizytującymi i wizytowanymi mikroprzedsiębiorstwami z różnych państw UE. Daje ona możliwości realizowania wspólnych przedsięwzięć projektów, które wykraczają poza granice kraju. Przedsiębiorcy nawiązali też współpracę pomiędzy firmami różnych branż, co miało pozytywny wpływ na ich ogólny rozwój i korzyści ekonomiczne.

Ogromne korzyści daje możliwość stałego konfrontowania osiągnięć własnej firmy i porównywanie jej działalności do najlepszych praktyk, co motywuje do uczenia się i stałego udoskonalania. Procesy te przyczyniają się do podnoszenia konkurencyjności firmy na rynku, usprawniania oferowanych usług, poszerzania rynków zbytu dla towarów i usług, co w praktyce przekłada się na zwiększenie dochodów firmy. Benchmarking nie musi oznaczać jedynie porównywania z lepszymi. Może to być po prostu porównywanie się z innymi w celu czerpania nowych pomysłów z innych branż, co podnosi poziom innowacyjności firmy. W ramach projektu, na bazie metodologii benchmarkingu opracowanej przez Uniwersytet Reutlingen i firmę GiMA, partnerstwo z Niemiec stworzyło narzędzie benchmarkingowe z wykorzystaniem strony internetowej. Jest to kwestionariusz online składający się z 30 pytań. Daje on możliwość porównania firmy z innymi, jak również porównania różnych obszarów wewnątrz firmy (m.in. zarządzanie, usługi, komunikacja, marketing) w celu określenia kondycji firmy i ewentualnych potrzeb zmian.

Dorota Koprowska Zakład Kształcenia Ustawicznego w Ośrodku Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeEPIB w Radomiu, menedżer projektu IW EQUAL