Pierwsze cztery to opracowanie misji, zdefiniowanie jej wartości etycznych i biznesowych oraz opracowanie strategii rozwoju organizacji i jej zasobów ludzkich. To podstawowe elementy rynkowej strategii działania. Składa się na nią także analiza pozycji konkurencyjnej organizacji i określenie jej przewag. Bliższe przyjrzenie się konkurencji pozwala na przeformułowanie strategii działania, a także na obranie nowych kierunków funkcjonowania.

Często firmy i organizacje nie zdają sobie sprawy, że mają dużą przewagę konkurencyjną, którą mogą z powodzeniem wykorzystać do wzmocnienia swej pozycji na rynku. Takie badanie rynku jest także idealną metodą do opracowania całkowitej analizy SWOT, a więc określenia swych mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń. Mając taką „mapę”, łatwiej jest poruszać się na rynku i podejmować właściwe decyzje.

W oparciu o opracowaną strategię rozwoju organizacja może przystąpić do dokładnego określenia strategii rozwoju zasobów ludzkich, czyli działań mających na celu pozyskanie nowych pracowników, ich adaptację, rozwój, szkolenia, a także, w sytuacjach krytycznych, sposoby pomocy pracownikom zwalnianym w przypadku restrukturyzacji. Idea projektu zakłada także sytuację, że to organizacje konkurencyjne, dostrzegając zalety wdrożenia standardu „Zatrudnienia Fair Play”, będą chciały dorównać organizacjom stosującym standard w praktyce.

Obejmuje on również pomiar skuteczności funkcjonowania w organizacji. W procesie tym zakładamy przeprowadzanie dorocznej oceny jakości zarządzania zasobami ludzkimi zawierającej m.in. wskazanie celów przeprowadzania oceny, wskazania zadań realizowanych w ramach oceny, które pozwolą na wyszczególnienie silnych i słabych stron zarządzania kapitałem ludzkim, oraz procedurę formułowania rekomendacji co do zmian w zarządzaniu i określenie wytycznych co do ich wdrażania.

Paulina Bednarz, partnerstwo „Zatrudnienie Fair Play”, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, www.praca.fairplay.pl