Kodeks pracy w art. 87 wymienia te należności, które mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika, nawet przy jego sprzeciwie. Przed uszczupleniem pensji należy od niej odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych tak, aby pozostała kwota netto. Po jej otrzymaniu z wynagrodzenia można potrącić:

● sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

● sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

● zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

● kary pieniężne wymierzone pracownikowi za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, przychodzenie do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Więcej informacji: Ile i co firma może potrącić z pensji

p