Główne źródła sukcesu to znajomości, nieuczciwe sposoby i własna praca - uważają uczestnicy sondażu TNS OBOP. Najmniejsze znaczenie przypisują talentowi i zdolnościom. Ośrodek spytał respondentów o główne źródła sukcesu, jaki w ostatnich kilkunastu latach odniosło w Polsce wielu ludzi, zajmując wysokie stanowiska, stając się bogatymi i sławnymi. Ponad jedna trzecia badanych - 36 proc. - za najważniejsze uznała znajomości. Co piąty - 21 proc. - przypisał zasadniczą rolę nieuczciwym sposobom, zdaniem 17 proc. decydująca jest własna praca. Na szczęście wskazało 9 proc., a na talent i zdolności 8 proc. ankietowanych.

>>>Śledczy sprawdzą brata Drzewieckiego

Podobnie, rozkładają się odpowiedzi na pytanie, co decyduje o sukcesie w ich własnym środowisku. Na pierwszym miejscu, zdaniem badanych, są znajomości - 38 proc., własną pracę wskazuje ponad jedna piąta - 22 proc., zdaniem 13 proc. decyduje szczęście, według 9 proc. talent i zdolności, a w opinii 8 proc. - nieuczciwe sposoby. Autorzy badania podkreślają, że - zdaniem respondentów - sukces nie zależy głównie od szczęścia, ale od własnych starań - wykorzystywania znajomości i nieuczciwych sposobów.

Badani z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym najrzadziej za źródło sukcesu uznają własną pracę. Im wyższe wykształcenie, tym większa wagę ankietowani przywiązują do talentu i zdolności, rzadziej do nieuczciwych sposobów. Im wyższa pozycja w społeczeństwie, tym częstsze upatrywanie źródeł powodzenia w talentach, zdolnościach i pracy niż w znajomościach i nieuczciwych sposobach.