Ewa Matyszewska: Za nami XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie kwest, lokalnych finałów i licytacji zebrano ponad 35 mln zł. Na zorganizowanie zbiórki publicznej w formie licytacji potrzebne jest zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czy WOŚP takie zezwolenie miała?
Katarzyna Wlazło*: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie posiada zezwolenia MSWiA na prowadzenie zbiórki publicznej w formie licytacji. Oznacza to, że poszczególne sztaby nie mogły samodzielnie prowadzić licytacji, ale jedynie pomóc się skontaktować osobom zainteresowanym sprzedażą jakiegoś przedmiotu i chcącym następnie dochód z takiej sprzedaży przeznaczyć na zbiórkę publiczną z osobami pragnącymi dany przedmiot kupić. Jak wynika z instrukcji opublikowanej na stronie internetowej WOŚP, sztaby nie przyjmowały żadnych przedmiotów na sprzedanie ich w drodze licytacji, tylko umożliwiały kontakt między kupującym a sprzedającym. Pomagały też sprzedającemu w takim ukształtowaniu transakcji, aby mógł sprzedać oferowany przez siebie przedmiot za jak najwyższą cenę.

Kto decydował o zakończeniu licytacji?
Sprzedający decydował, jaka cena jest ostateczna i na kogo przejdzie własność przedmiotu. Mógł on również w każdej chwili od transakcji odstąpić. Umowa sprzedaży zawierana była bezpośrednio pomiędzy kupującym a sprzedającym i dopiero uzyskana w wyniku takiej transakcji kwota mogła być przekazana na konto fundacji.

Czy taka transakcja podlega opodatkowaniu?
Tak. Transakcja podlega odpowiednio podatkowi od czynności cywilnoprawnych lub podatkowi od towarów i usług.

Na kim ciąży obowiązek podatkowy?
Przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży na kupującym i powstaje z chwilą dokonania czynności. Podstawą opodatkowania przy sprzedaży rzeczy ruchomych jest ich wartość rynkowa określona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem miejsca ich położenia, stopnia i stanu zużycia. To do podatnika należy obowiązek określenia tej wartości. W razie potrzeby może on zostać wezwany przez organ podatkowy do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia.

Ile wynosi podatek?
Stawka podatku wynosi 2 proc., przy czym zwolniona od podatku jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1 tys. zł.

A jak będzie w przypadku sprzedającego będącego podatnikiem podatku od towarów i usług?
Zupełnie inaczej. Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Czy zawarcie umowy sprzedaży w ramach finału WOŚP rodzi obowiązek podatkowy?
Tak.

Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT?
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, a zatem kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku sprzedaży w ramach WOŚP zastosowanie będą miały ogólne zasady dotyczące VAT. Przy tak ukształtowanej transakcji konieczne będzie zatem odprowadzenie przez sprzedającego VAT od ceny wylicytowanej, a nie od ceny będącej odzwierciedleniem wartości rynkowej zbywanej rzeczy.

*Katarzyna Wlazło jest ekspertem podatkowym

Więcej informacji: Licytacje z WOŚP trzeba wykazać przed fiskusem

p