Właściwie – będzie to zespół regulowanych i alternatywnych rynków papierów dłużnych, który będzie prowadziła GPW oraz jej spółka zależna BondSpot (dawne MTS-CeTO).

Jako pierwsze w ramach Catalyst uruchomione zostaną detaliczne i hurtowe rynki regulowane. Na początku października GPW uruchomi alternatywny system obrotu papierami dłużnymi, który pod względem zasad działania będzie zbliżony do NewConnect, alternatywnego rynku akcji.

W pierwszym etapie na Catalyst znajdą się obligacje korporacyjne już notowane na GPW (wyemitowane przez Europejski Bank Inwestycyjny i spółkę Electus) oraz obligacje komunalne, korporacyjne i listy zastawne, notowane dotychczas na BondSpot. Nie zabraknie też nowych emitentów.

Więcej informacji: Giełda uruchamia rynek papierów dłużnych

p