Wzrost PKB w pierwszym kwartale 2011 wyniósł 4,4 proc. r/r, co jest zgodne z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów. W ujęciu kwartał do kwartału (po oczyszczeniu z wahań sezonowych) wzrost wyniósł 1 proc. (wobec 0,8 proc. w poprzednim kwartale i 0,8 proc. w I kw. br. w UE27).

Od strony popytowej motorem wzrostu jest konsumpcja prywatna. W związku z konsolidacją finansów publicznych maleje rola spożycia publicznego. Pozytywnym sygnałem jest rosnący wkład we wzrost r/r popytu inwestycyjnego. Co istotne, wzrost inwestycji w porównaniu do poprzedniego kwartału (oczyszczony z wahań sezonowych) wyniósł aż 2,6 proc. (podczas gdy cały PKB zwiększył się o 1 proc. kw/kw a konsumpcja prywatna o ok. 0,9 proc. kw/kw).

Należy jednak pamiętać, że udział inwestycji w I kw. w skali całego roku jest relatywnie nieduży, decydujące o dynamice inwestycji w całym 2011 roku będą kolejne kwartały. Nie wiemy jeszcze jednak na ile do tego wzrostu przyczynił sektor przedsiębiorstw. W I kw. kontynuowany był proces odbudowy zapasów (choć w mniejszej skali niż w poprzednim kwartałach), wkład tej kategorii we wzrost wyniósł ok. 0,9 pp. W kolejnych kw. ten czynnik będzie stopniowo wygasał.

Dane te są zgodne z oczekiwaniami MF i wzmacniają prawdopodobieństwo realizacji założonego wzrostu PKB w całym 2011 r. na poziomie 4 proc. redukując jednocześnie ryzyka po stronie negatywnej.